DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางกระทุ่ม27120374.9113064.04192,081109.53171,817106.8823887.8216268.07293,239111.69212,306109.8120475.2814470.59222,454111.55181,951108.3920274.5415174.75232,544110.61212,303109.67
 บ้านไร่20317787.1913676.84151,670111.33111,209109.9111556.657262.61121,288107.339996110.6715877.8311270.89181,983110.17131,426109.6912963.558263.57131,443111.00161,760110.00
 โคกสลุด12911689.926656.90131,454111.85151,693112.8712093.027360.83101,115111.5091,009112.1111286.826961.61101,110111.00131,448111.3810883.726560.196662110.339967107.44
 สนามคลี1008181.005061.735527105.405553110.608686.006676.746652108.677743106.148585.006576.477773110.437743106.149292.006469.579996110.679958106.44
 ท่าตาล25817065.898550.00151,617107.80272,876106.5214455.815538.19121,215101.25151,501100.0711343.803530.97548697.205518103.6014656.596745.89191,89599.74191,965103.42
 ไผ่ล้อม17813575.847354.07222,393108.77181,932107.3316190.459760.25262,797107.58161,630101.8813877.539266.67121,336111.33151,686112.4013676.409469.128893111.63212,266107.90
 นครป่าหมาก27423585.7716971.91151,649109.93262,812108.1519470.8010252.58151,613107.53232,426105.4815155.119764.24131,370105.38101,091109.1014352.196243.36131,342103.23131,372105.54
 เนินกุ่ม1389165.942931.87216080.00431779.258964.493033.71985595.00756280.294834.782143.753325108.331125125.005942.751932.20439799.254450112.50
 วัดตายม19415177.848656.95101,116111.60171,908112.2416082.479056.25121,281106.75181,971109.5014273.206948.59141,513108.07161,778111.1314072.168057.14171,828107.53111,195108.64
 รวมทั้งหมด1,7451,35977.8882460.6311612,667109.2014015,117107.981,30774.9074757.1513114,055107.2912513,144105.151,15165.9670461.1610411,350109.139810,766109.861,15566.1968459.2211212,000107.1412313,236107.61
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564