DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางระกำ68354079.0630857.04293,162109.03313,368108.6561189.4633454.66566,092108.79555,910107.4560087.8549983.17586,463111.43525,796111.4659587.1240968.74546,040111.85475,158109.74
 ปลักแรด37031484.8618558.92192,083109.63232,477107.7033289.7323771.39252,587103.48293,085106.3825268.1118272.22161,725107.81192,076109.2624465.9516266.39202,117105.85262,846109.46
 พันเสา24819377.8216484.978867108.38151,658110.5320482.2618289.228891111.38101,086108.6016867.7413278.57151,690112.67192,149113.1111947.987361.34111,210110.009963107.00
 วังอิทก20416279.4111168.52151,627108.47141,506107.5718389.7113372.68131,400107.69171,812106.5918490.2013070.65111,186107.82161,734108.3817686.2712772.16101,068106.80141,542110.14
 บึงกอก46737981.1623862.80424,663111.02353,893111.2339684.8023659.60505,502110.04333,686111.7034072.8121462.94303,278109.27293,068105.7921044.9710650.48262,781106.96202,145107.25
 หนองกุลา75745059.4523752.67555,984108.80525,690109.4242355.8820949.41313,330107.42202,204110.2025633.829938.67212,08899.43161,725107.8124231.978434.71202,038101.90171,67398.41
 ชุมแสงสงคราม43433978.1124070.80303,170105.67242,647110.2938187.7922960.10343,646107.24313,188102.8431773.0422570.98282,900103.57262,782107.0030570.2821871.48283,006107.36232,462107.04
 นิคมพัฒนา37619251.0613469.79101,122112.20181,975109.7223462.2313658.12252,720108.80222,339106.3219551.8610252.31101,067106.705520104.0018248.408948.90171,784104.94262,772106.62
 บ่อทอง18914074.075237.14878898.50111,104100.3616687.838350.00101,067106.70181,920106.6717089.957644.717741105.86192,010105.7917894.188246.07171,760103.53171,801105.94
 ท่านางงาม36128578.9516959.30283,043108.68303,315110.5033291.9720862.65343,708109.06303,267108.9033492.5223971.56364,022111.72343,794111.5932890.8623872.56363,963110.08323,487108.97
 คุยม่วง21819589.4514574.36232,536110.26171,834107.8819488.9914373.71181,968109.33171,795105.5916877.0610260.71131,385106.54171,825107.3515269.729763.82212,242106.76171,766103.88
 รวมทั้งหมด4,3073,18974.041,98362.1826729,045108.7827029,467109.143,45680.242,13061.6330432,911108.2628230,292107.422,98469.282,00067.0224526,545108.3525227,479109.042,73163.411,68561.7026028,009107.7324826,615107.32
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564