DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครไทย19618694.9010757.53192,062108.53272,958109.566734.183349.257766109.43121,310109.1710151.534544.55111,223111.18101,112111.209950.515050.51151,685112.33141,515108.21
 หนองกะท้าว59651886.9133765.06353,863110.37535,788109.2154190.7734563.77444,845110.11525,729110.1753189.0937670.81515,657110.92546,042111.8953289.2636869.17515,715112.06465,145111.85
 บ้านแยง62853685.3538070.90576,198108.74525,542106.5851381.6934467.06485,240109.17404,318107.9552483.4437170.80424,601109.55454,858107.9629546.9719566.10222,397108.95202,212110.60
 เนินเพิ่ม80864179.3335855.85646,866107.28576,171108.2672189.2339254.37687,339107.93545,864108.5968484.6537154.24687,374108.44606,444107.4055268.3227449.64505,367107.34454,733105.18
 นาบัว46539685.1623559.34414,400107.32313,438110.9039985.8124360.90374,071110.03242,588107.8339484.7322256.35353,851110.03181,994110.7839083.8723961.28323,517109.91192,119111.53
 นครชุม13812590.589777.601110110.00111,210110.0012792.0310179.533325108.33121,351112.5812993.4810782.956649108.179989109.8912993.4810581.40121,307108.9291,006111.78
 น้ำกุ่ม907987.784962.035568113.608857107.137583.334256.007762108.866653108.837785.565368.837785112.145553110.607583.335269.33121,343111.925554110.80
 ยางโกลน15813987.9710474.82141,611115.07121,307108.9214289.8712285.92151,682112.13171,888111.0613484.8111988.81131,479113.77192,129112.0513585.4410376.30141,598114.14182,042113.44
 บ่อโพธิ์29525084.7516365.20232,536110.26242,648110.3325486.1014858.27232,520109.57182,006111.4424482.7115463.11252,743109.72202,235111.7524783.7315964.37232,515109.35171,878110.47
 บ้านพร้าว33029589.3919064.41283,135111.96262,866110.2328686.6717059.44242,647110.29222,484112.9128686.6717862.24222,463111.95212,295109.2927783.9416760.29212,311110.05222,378108.09
 ห้วยเฮี้ย36931485.0923173.57293,131107.97242,577107.3832688.3525377.61394,267109.41282,967105.9633390.2427983.78444,888111.09242,654110.5831886.1826081.76343,791111.50303,305110.17
 รวมทั้งหมด4,0733,47985.422,25164.7031634,480109.1132535,362108.813,45184.732,19363.5531534,464109.4128531,158109.333,43784.382,27566.1932435,713110.2328531,305109.843,04974.861,97264.6828631,546110.3024526,887109.74
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564