DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 คลองตาล1797240.224258.336656109.33121,340111.677340.784358.906658109.67327391.006234.644267.748920115.004449112.255027.932754.003338112.676612102.00
 วังลึก24321086.4212258.10182,028112.67192,132112.2121488.0711453.27182,047113.72222,501113.6820986.0110248.80171,933113.71222,473112.4121086.4211353.81151,679111.93283,119111.39
 สามเรือน2165826.853662.074439109.755563112.6014064.815841.43232,652115.30101,119111.908941.204550.563315105.001105105.008137.504353.092218109.002211105.50
 บ้านนา12511491.208271.938907113.38131,461112.3811793.608471.795569113.80101,138113.8011088.007366.364468117.00161,822113.8811289.607466.077798114.00131,473113.31
 วังทอง19217691.6710660.23212,319110.43171,825107.3517993.2310055.87181,989110.50181,937107.6117088.549354.71161,744109.00171,856109.184422.921943.181113113.003355118.33
 นาขุนไกร35322664.0215568.58252,724108.96192,078109.3722964.8714965.07313,463111.71222,377108.0532892.9220863.41454,933109.62272,939108.8526073.6515158.08242,641110.04313,377108.94
 เกาะตาเลี้ยง32113241.129168.94141,497106.93111,190108.1817153.2711064.33181,962109.008900112.5017755.1412470.06181,926107.00101,081108.1011535.836455.65101,086108.608863107.88
 วัดเกาะ1677746.115470.13111,231111.91131,464112.628249.104858.54101,115111.507771110.147645.515572.373322107.332216108.006337.724673.024431107.756679113.17
 บ้านไร่2185123.392956.863321107.00000.007233.033954.171108108.004450112.505525.232545.45439999.75000.0019187.618544.50252,689107.56212,297109.38
 ทับผึ้ง34023067.6512152.61171,872110.12232,524109.7427881.7613749.28222,411109.59212,280108.5728383.2413848.76303,262108.73252,766110.6423468.8213256.41212,330110.95202,181109.05
 บ้านซ่าน17414784.4811678.91121,282106.83121,269105.7515287.3610267.11161,700106.259942104.6715488.5110668.83171,802106.00131,388106.7716192.5310665.84171,821107.12141,499107.07
 วังใหญ่21115472.999159.09111,239112.64111,163105.7312961.147457.368839104.88101,102110.2017984.8310558.66161,745109.06161,733108.3112659.726753.179954106.00101,117111.70
 ราวต้นจันทร์19012867.377457.81161,768110.50101,105110.5011460.007364.04121,324110.33121,309109.0813269.477053.03121,298108.17121,321110.089147.894347.256667111.17111,241112.82
 รวมทั้งหมด2,9291,77560.601,11963.0416618,283110.1416518,114109.781,95066.581,13158.0018820,837110.8415617,099109.612,02469.101,18658.6019321,067109.1616518,149109.991,73859.3497055.8114415,765109.4817319,024109.97
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564