DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หาดเสี้ยว23921087.8715272.38141,588113.43181,993110.7218979.0812968.25121,363113.58131,452111.6918778.2412164.7191,012112.448895111.8821690.3814667.59171,890111.18141,570112.14
 ป่างิ้ว22216976.139656.80111,187107.91212,324110.6717277.489454.65151,615107.67171,858109.2910949.105954.138872109.007759108.4317076.5810058.82151,636109.07141,543110.21
 แม่สำ35522262.5411150.00222,414109.73192,049107.8420357.1810853.20181,926107.00131,374105.6924970.1415863.45232,520109.57181,882104.5625270.9914356.75232,470107.39141,523108.79
 แม่สิน72650869.9730359.65464,962107.87525,652108.6941356.8924960.29404,393109.83242,604108.5035649.0421259.55343,705108.97232,559111.2641156.6123557.18464,857105.59293,146108.48
 บ้านตึก40415538.3710467.1091,003111.44131,464112.6221252.4814367.45111,242112.91171,920112.9433482.6723871.26343,802111.82293,242111.7919849.0114171.21171,943114.29131,488114.46
 หนองอ้อ17814682.027350.00182,010111.67171,801105.9413978.096043.17181,909106.06121,323110.256938.763855.078885110.636646107.6715486.527850.65161,767110.44171,795105.59
 ท่าชัย34824670.6914960.57293,243111.83262,786107.1524770.9814659.11272,975110.19252,701108.0424169.2515363.49313,430110.65252,721108.8425974.4316563.71343,807111.97293,175109.48
 ศรีสัชนาลัย17014082.357855.71111,219110.828866108.2514685.888457.538900112.508880110.0014283.538157.047769109.86151,650110.0015390.008857.52101,098109.80202,207110.35
 ดงคู่18115183.436845.03181,965109.17151,709113.9315887.297849.37171,874110.24141,552110.8616188.958452.17141,574112.43171,875110.2916289.507646.91141,543110.21181,906105.89
 บ้านแก่ง48330062.1117056.67323,476108.63363,936109.3332066.2517655.00374,057109.65414,454108.6341485.7120950.48495,308108.33505,466109.3237978.4719250.66525,595107.60424,655110.83
 สารจิตร39332682.9519860.74303,243108.10303,212107.0730878.3717958.12323,493109.16252,664106.5633585.2419859.10293,149108.59272,900107.4132883.4620161.28333,675111.36272,931108.56
 รวมทั้งหมด3,6992,57369.561,50258.3824026,310109.6325527,792108.992,50767.781,44657.6823525,747109.5620922,782109.002,59770.211,55159.7224627,026109.8622524,595109.312,68272.511,56558.3527730,281109.3223725,939109.45
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564