DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 กง20112964.1810883.72151,649109.937781111.5712461.697963.71131,403107.92101,097109.7012461.696552.42131,425109.628892111.5011959.206352.94151,610107.33141,570112.14
 บ้านกร่าง34017752.066637.29121,266105.501098598.5017250.598147.09171,68699.18101,078107.8026778.5314152.81222,412109.64182,023112.3926778.5316762.55171,874110.24181,958108.78
 ไกรนอก18815783.517849.68202,140107.00101,079107.9016085.118754.38222,381108.23111,200109.0917190.9610360.23222,428110.36101,103110.3016788.839657.49272,998111.049992110.22
 ไกรกลาง1106357.273758.737745106.438890111.258880.004955.68111,170106.36101,079107.906559.093756.928863107.886670111.672926.36724.143326108.67000.00
 ไกรใน34926876.7915557.84202,206110.30181,987110.3924269.3415463.64192,122111.68171,816106.8227077.3616862.22252,795111.80161,720107.5018352.449954.10192,069108.898824103.00
 ดงเดือย17215690.7010366.03181,993110.72141,601114.3611868.607866.10141,530109.296660110.0016193.6010967.70181,995110.83151,649109.934425.582352.272223111.505532106.40
 ป่าแฝก15211676.329077.59131,313101.00121,294107.834730.922757.45325785.672213106.5011877.639177.127765109.29101,195119.5010770.398074.776652108.678857107.13
 กกแรต17711967.238773.11121,374114.50101,107110.7011564.978473.04101,179117.905574114.809050.854752.222203101.50218693.006637.293553.033333111.007734104.86
 ท่าฉนวน49041083.6721351.95404,409110.23434,876113.4038378.1621856.92394,357111.72374,161112.4630061.2216956.33252,756110.24242,668111.1740682.8622956.40444,881110.93475,171110.02
 หนองตูม32826179.5717165.52262,778106.85141,459104.2123471.3412151.71141,475105.364427106.7523170.4311348.92101,048104.806622103.6723571.6510142.989971107.89111,156105.09
 บ้านใหม่สุขเกษม18611159.684742.34202,308115.40101,069106.9012667.745241.27242,694112.25141,450103.5714276.346747.18252,754110.16141,459104.2114276.347653.52171,903111.94131,347103.62
 รวมทั้งหมด2,6931,96773.041,15558.7220322,181109.2715617,128109.791,80967.171,03056.9418620,254108.8912613,755109.171,93972.001,11057.2517719,444109.8512914,187109.981,76565.5497655.3016217,840110.1214015,141108.15
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564