DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ลานหอย28123182.2111650.22282,948105.29101,063106.3026092.5314656.15424,485106.79141,530109.299333.105154.84111,156105.093332110.6712845.556147.66242,581107.546657109.50
 บ้านด่าน29525185.0817469.32171,885110.88232,472107.4824583.0516667.76161,733108.31192,015106.0525285.4217770.24192,125111.84192,130112.1125285.4217569.44181,941107.83222,408109.45
 วังตะคร้อ27123586.7215967.66374,069109.97192,062108.5323887.8214360.08323,507109.59242,573107.2123185.2414161.04272,915107.96272,869106.2622181.5514264.25202,169108.45272,872106.37
 วังน้ำขาว38434289.0624671.93374,049109.43353,832109.4933988.2825876.11343,690108.53333,641110.3333587.2425174.93374,017108.57313,411110.0328373.7017461.48303,285109.50212,282108.67
 ตลิ่งชัน55546483.6028661.64414,394107.17434,671108.6338769.7328673.90313,411110.03303,246108.2037767.9329177.19293,120107.59181,928107.1129052.2520671.03394,198107.64181,940107.78
 หนองหญ้าปล้อง26822182.4615268.78121,320110.00262,857109.8822483.5818984.386644107.33192,012105.8922885.0720087.72141,464104.57212,286108.8622082.0918182.27171,770104.12181,953108.50
 วังลึก18416187.5012275.78182,021112.28121,339111.5815081.5213086.67121,333111.089939104.3315584.2413687.74151,669111.27151,625108.3315584.2412882.58171,882110.71192,073109.11
 รวมทั้งหมด2,2381,90585.121,25565.8819020,686108.8716818,296108.901,84382.351,31871.5117318,803108.6914815,956107.811,67174.661,24774.6315216,466108.3313414,581108.811,54969.211,06768.8816517,826108.0413114,185108.28
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564