DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ธานี2628130.924758.026665110.831110110.008733.215158.628837104.632205102.505922.522542.372275137.50328093.338532.443743.53161,700106.259969107.67
 บ้านสวน44721848.7713160.09121,302108.50151,642109.4713129.317859.548859107.383312104.0013329.758261.656655109.176614102.3313229.537456.066676112.675521104.20
 เมืองเก่า86841848.1618844.98353,711106.03343,664107.7649256.6824349.39475,190110.43697,588109.9773584.6834747.21859,159107.75859,122107.3274285.4835447.71808,710108.88788,374107.36
 ปากแคว31826884.2816862.69313,363108.48242,637109.8827887.4219168.71313,448111.23232,542110.5226583.3319372.83262,902111.62151,697113.1325580.1920480.00262,897111.42212,348111.81
 ยางซ้าย31128892.6013546.88282,996107.00434,508104.8412640.515846.03131,370105.389966107.3312540.196350.405516103.207736105.149931.834141.416637106.176642107.00
 บ้านกล้วย56245380.6024253.42343,720109.41272,907107.6743377.0522050.81323,486108.94363,900108.3345180.2522750.33444,742107.77353,742106.9143877.9421749.54424,597109.45373,985107.70
 บ้านหลุม45436079.3019353.61111,188108.00333,549107.5539587.0026767.59273,030112.22505,650113.0036981.2819552.85232,641114.83353,926112.1738284.1421656.54353,988113.94323,533110.41
 ตาลเตี้ย21017784.2911766.10161,832114.50141,495106.797636.194153.956663110.509974108.228138.574150.62547895.609987109.6716176.676640.99111,233112.09171,896111.53
 ปากพระ15513184.529068.70212,285108.81141,525108.9313889.0310273.91242,631109.63192,090110.0013989.6810172.66232,580112.17182,019112.173321.291236.36326789.00000.00
 วังทองแดง24717068.837544.12141,512108.008864108.0020984.628641.15222,413109.68151,630108.6720984.629947.37242,676111.50121,331110.9221285.8310951.42262,852109.69131,423109.46
 รวมทั้งหมด3,8342,56466.881,38654.0620822,574108.5321322,901107.522,36561.681,33756.5321823,927109.7623525,857110.032,56666.931,37353.5124326,624109.5622524,454108.682,53966.221,33052.3825127,557109.7921823,691108.67
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564