DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ไผ่ใหญ่1088881.485056.824456114.006630105.007771.303748.05000.00000.008578.704350.593322107.332219109.508074.074050.004421105.255522104.40
 บ้านทราย12110284.305553.924434108.50111,181107.3610687.605350.005535107.00121,295107.929981.825555.56657696.00141,521108.648368.604655.425560112.009941104.56
 บ้านกล้วย856880.004058.828892111.505534106.807082.353448.577764109.147763109.007284.714055.567745106.437799114.147385.884358.907770110.006686114.33
 ดงพลับ534686.792145.657790112.867763109.004992.452448.987754107.716653108.834686.792554.357739105.573332110.673973.582256.414430107.501119119.00
 บ้านชี21018186.197843.09161,687105.44202,183109.1518588.107641.08171,765103.82202,179108.9513363.336649.62101,054105.40181,927107.0612358.576552.85141,506107.57111,213110.27
 พุคา847994.054253.165557111.406673112.177892.864355.137773110.439998110.897892.864456.417789112.7191,007111.897892.864253.856669111.50101,141114.10
 หินปัก1018180.204049.383321107.006655109.175251.492344.233318106.0019494.009089.116066.675550110.003332110.679594.064749.475530106.003347115.67
 บางพึ่ง16213683.957857.35131,461112.38161,804112.7513180.867254.96121,307108.92161,678104.8813885.198057.97161,715107.19171,839108.189961.115858.59121,338111.506680113.33
 หนองทรายขาว796886.083754.416648108.005540108.007594.944560.003341113.676655109.177291.144258.335547109.406647107.833443.042058.824427106.751113113.00
 บางกะพี้474085.112152.503349116.339952105.784187.231741.464427106.756635105.834289.361842.86546593.005533106.604187.232048.786616102.674416104.00
 หนองเต่า13911280.585851.797761108.71101,051105.1011079.145550.005509101.80121,236103.0010978.426256.885544108.80101,084108.4011482.016960.536676112.67141,515108.21
 โพนทอง948388.304048.194414103.507776110.868085.113240.007781111.575535107.007579.793344.004420105.005548109.607175.532839.44985194.565527105.40
 บางขาม998888.893438.64101,087108.708875109.389292.933841.3091,025113.897705100.718181.823239.516675112.505548109.607373.742432.885525105.007766109.43
 ดอนดึง22518783.1110355.08212,285108.81151,689112.6018883.5610455.32181,989110.50141,550110.7119184.899147.64151,659110.60202,211110.5518783.118746.52141,476105.43202,244112.20
 ชอนม่วง1206957.503043.487745106.434434108.509478.334851.067718102.573322107.333831.671744.744426106.504425106.253630.001541.673334111.333321107.00
 หนองกระเบียน12110082.646767.007785112.147758108.2910788.437973.83101,116111.608882110.2510082.645959.00101,126112.607780111.434234.711945.245548109.605500100.00
 สายห้วยแก้ว1247157.263954.93121,273106.08151,571104.734032.261640.005602120.40328494.676955.653652.17437092.50766595.002520.161040.003311103.67000.00
 มหาสอน1038784.474551.726662110.33141,532109.438380.583036.145562112.40121,200100.004745.632042.554420105.003310103.334644.662247.83219899.00436691.50
 บ้านหมี่1757241.142940.287772110.295520104.005632.002341.072210105.002206103.004726.862553.1915858.00000.004022.862152.50000.001116116.00
 หนองเมือง1139281.423639.13111,143103.919957106.339584.073738.95111,176106.9191,004111.569483.194851.067784112.006700116.679180.534448.357772110.299962106.89
 สนามแจง21017683.818447.73202,141107.05121,324110.3317382.3811365.32171,810106.47121,307108.9217482.8610560.34161,729108.06131,428109.8517583.3311062.86111,187107.91121,249104.08
 รวมทั้งหมด2,5732,02678.741,02750.6918119,663108.6419721,402108.641,98277.0399950.4016117,482108.5817018,181106.951,88073.071,00153.2414715,713106.8916417,855108.871,64563.9385251.7913214,145107.1613614,744108.41
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564