DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ท่าวุ้ง12510281.605452.94111,231111.91121,316109.6711390.405548.67111,244113.09111,225111.3610382.404644.66101,086108.608877109.6310382.404745.63101,111111.107775110.71
 บางคู้18215987.367245.289991110.11141,497106.9316490.119054.88111,201109.18222,348106.7316490.119256.10121,323110.25242,553106.3816490.1112978.66101,132113.20252,752110.08
 โพตลาดแก้ว1675432.342851.85439699.004417104.2512474.256451.618876109.509951105.6713983.238057.55141,531109.36202,224111.2014184.436747.52141,565111.79202,210110.50
 บางลี่20915574.168554.84101,056105.609944104.8917081.3411567.65111,182107.458873109.1310349.284947.572212106.007754107.7113765.556950.36121,263105.25101,050105.00
 บางงา13111285.507970.54171,934113.76111,191108.2711789.318572.65171,924113.18111,200109.0910983.217366.97212,383113.48111,221111.0010680.928277.36192,135112.375546109.20
 โคกสลุด917481.323445.955550110.006669111.507481.323445.956663110.506700116.678290.113846.345548109.606653108.838189.013948.157745106.434459114.75
 เขาสมอคอน25121786.4513059.91171,908112.24262,870110.3818975.3011761.90111,172106.55111,150104.5521485.2612759.35151,646109.73262,790107.3121585.6612558.14151,645109.67222,390108.64
 หัวสำโรง25522588.2412254.22192,063108.58222,356107.0922287.0611953.60212,239106.62161,718107.3822086.2712556.82212,259107.57151,603106.8722086.2714365.00242,588107.83151,599106.60
 ลาดสาลี่826680.494162.123313104.339976108.446376.834368.253321107.008850106.257085.374158.575541108.20101,066106.603947.562051.282207103.506622103.67
 บ้านเบิก16910260.365553.92161,787111.69151,626108.4013378.708060.15111,187107.91111,208109.823218.931340.631112112.0019090.003319.531133.33000.002210105.00
 มุจลินท์1093431.191647.062207103.5019292.007871.564355.137771110.144434108.508779.824147.1391,019113.22131,422109.388880.734450.009990110.00111,193108.45
 รวมทั้งหมด1,7711,30073.4071655.0811312,436110.0512913,954108.171,44781.7184558.4011712,780109.2311712,657108.181,32374.7072554.8011512,660110.0914115,253108.181,32774.9377658.4812213,381109.6812713,806108.71
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564