DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พัฒนานิคม66416725.1510361.685578115.605538107.6015623.4910064.108870108.754431107.7516424.709960.378894111.755541108.2011717.626858.124445111.254414103.50
 ช่องสาริกา26219875.5711055.56171,897111.59131,370105.3820578.246632.20171,873110.18131,347103.6222284.735524.77181,974109.67171,754103.1823288.554921.12141,519108.50171,807106.29
 มะนาวหวาน1464832.882756.253304101.331103103.005034.253162.00000.002225112.504933.563469.39000.001110110.005134.931835.292220110.002234117.00
 ดีลัง48617636.218548.30101,093109.30131,378106.0012024.697663.3319191.005523104.6040483.1318345.30303,378112.60353,804108.699118.725459.343313104.331108108.00
 โคกสลุง49631763.9112840.38313,337107.65242,674111.4229960.2813143.81171,827107.47151,560104.0030060.4811337.67262,837109.12151,622108.1319338.917639.389927103.00161,654103.38
 ชอนน้อย867486.053445.956669111.5091,005111.675665.121832.143328109.3319393.002326.74939.13000.001110110.002023.26945.00000.00000.00
 หนองบัว2379439.663031.914436109.008813101.6310243.042726.476622103.672200100.009740.932323.716604100.67131,29299.387732.491620.785530106.00769298.86
 ห้วยขุนราม38225967.8014555.98202,175108.75222,378108.0928173.5615354.45303,239107.97252,672106.8825366.2312348.62212,261107.67202,155107.7522558.9012455.11181,937107.61192,010105.79
 น้ำสุด2049345.596165.597758108.295528105.6011455.886153.51111,172106.55171,798105.768441.185970.246653108.839958106.448642.165563.957742106.008853106.63
 รวมทั้งหมด2,9631,42648.1372350.7010311,247109.1910010,787107.871,38346.6866347.949310,022107.76848,849105.351,59653.8669843.7311512,601109.5711612,346106.431,09236.8546942.95626,633106.98747,772105.03
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564