DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หัวไผ่705984.29610.176625104.17141,506107.574057.14512.503312104.00111,213110.27811.43337.50000.001102102.00710.00228.5719595.00000.00
 กะทุ่ม463576.091954.294449112.251103103.002145.65838.101100100.003308102.672350.001147.831110110.00000.001021.74330.00000.001101101.00
 มหาราช27311.11266.67000.001107107.001451.85964.2919595.001159159.0013.7000.00000.00000.00414.8100.00219597.50000.00
 น้ำเต้า43920.93777.78000.001110110.001125.58872.73000.00000.001023.26440.001118118.00000.001125.5819.091118118.00000.00
 บางนา773849.352155.262225112.503333111.002532.471768.001110110.001115115.002532.471560.00000.00000.001519.481066.671115115.001115115.00
 โรงช้าง481429.17857.14219296.001109109.001633.33743.7518080.002222111.00816.67337.50000.00218693.0024.1700.00000.00000.00
 เจ้าปลุก493673.471130.562211105.504403100.753571.431234.29329598.333328109.332551.02728.0015757.001110110.001224.49325.0018484.00000.00
 พิตเพียน23417.39375.001113113.00000.001878.261688.895574114.801113113.00417.39125.00000.00000.00313.04266.671110110.00000.00
 บ้านนา19617488.785330.46181,852102.89262,720104.624824.492654.17000.00000.007035.711622.86433182.75326989.676533.162030.77759084.29217085.00
 บ้านขวาง535196.231325.492210105.009942104.6759.4300.00000.00000.004992.451836.732211105.506640106.6747.5500.00000.001101101.00
 ท่าตอ721723.611376.472216108.004435108.75811.118100.00000.00000.001419.441071.43000.00000.001419.44750.002217108.50000.00
 บ้านใหม่754357.33920.93543987.802211105.504357.331125.58549599.00324280.673040.00930.002202101.0018989.00912.00111.11218592.50000.00
 รวมทั้งหมด77948362.0016534.16444,532103.00666,979105.7428436.4612744.72202,061103.05252,700108.0026734.279736.33111,02993.55141,39699.7115620.034931.41181,70994.94548797.40
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564