DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 คานหาม38120854.599143.75212,205105.00303,110103.6719551.1810855.38202,080104.00171,827107.4712633.076450.79111,207109.73879799.636617.324162.12111,207109.73101,076107.60
 บ้านช้าง1238569.115564.713313104.333325108.3310282.933837.25549498.80131,357104.388669.925058.142212106.005503100.609073.175460.003321107.00438596.25
 สามบัณฑิต20311958.625344.54101,069106.90131,412108.6214872.915134.46111,136103.27766194.437235.473650.003308102.673308102.677134.982433.807700100.00218090.00
 บ้านหีบ25417669.297944.89222,288104.00161,734108.3812950.795744.19101,024102.401095795.7011244.095044.64762689.438831103.886726.383349.255509101.80219999.50
 หนองไม้ซุง15810566.463937.14111,138103.45111,148104.368553.802428.24659999.836672112.006742.412638.815520104.007713101.866239.241930.652206103.00659999.83
 อุทัย45724653.8311245.53202,131106.55181,891105.0622549.2310245.33252,725109.00222,329105.8622348.807433.18131,313101.00131,335102.6915032.823724.67111,156105.099966107.33
 เสนา2009949.505050.51141,473105.218808101.009145.504650.55769599.296669111.507236.003447.223324108.00000.007437.003851.35549498.803310103.33
 หนองน้ำส้ม1035856.313153.458844105.508874109.258279.614656.108907113.38101,065106.506260.193759.685561112.206662110.333130.101445.162237118.504465116.25
 โพสาวหาญ1199478.994547.87111,168106.189972108.008369.753845.78111,188108.007740105.713932.771435.903322107.332216108.004033.611742.501103103.002210105.00
 ธนู2026833.663247.062215107.50216582.505225.743261.541113113.00000.005527.233461.821122122.00000.004622.772247.83000.002208104.00
 ข้าวเม่า1529562.505254.741110110.008840105.007650.002431.581101101.00657295.336240.793454.84327591.67000.004932.242857.14000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,3521,35357.5363947.2312312,954105.3212613,279105.391,26853.9156644.6410511,062105.3510410,849104.3297641.5045346.41565,790103.39525,365103.1774631.7232743.83474,933104.96444,598104.50
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564