DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เสนา1268466.675363.10859574.38327892.676450.793960.948830103.75658998.178164.295972.842220110.001115115.008668.256575.583327109.001111111.00
 บ้านแพน13512693.3310583.33121,294107.83111,185107.7312592.5910382.40131,425109.62141,549110.649872.596061.223300100.004432108.002720.001451.85000.00000.00
 เจ้าเจ็ด1527549.343850.675545109.0019595.006542.763147.692236118.002224112.005234.212140.381105105.001110110.003120.391341.941108108.00000.00
 สามกอ2616725.673552.242205102.504408102.0018570.8813170.81181,939107.72151,610107.335721.843052.631120120.002215107.505922.611728.812204102.002206103.00
 บางนมโค43213731.717051.095526105.20549599.0019645.3710051.02222,365107.50202,186109.309521.995861.051110110.003331110.339421.764547.87438295.502223111.50
 หัวเวียง1244435.482352.272223111.501113113.004435.482761.363334111.333322107.333629.031747.22216582.50000.003931.452051.282230115.002210105.00
 มารวิชัย1164740.522451.061112112.004426106.502521.551248.00000.00000.002824.141760.712223111.501112112.006858.623450.007801114.437761108.71
 บ้านโพธิ์1775732.202543.86326387.67328093.336033.902745.002226113.00217688.005229.382140.381102102.001110110.004927.681938.78000.00000.00
 รางจรเข้994141.412048.781110110.002223111.503737.371437.84000.001120120.002323.231147.83000.00000.002323.231460.872224112.00000.00
 บ้านกระทุ่ม962323.96939.133316105.33000.002728.131348.151110110.004430107.501616.67850.00000.00000.002222.92940.91000.00000.00
 บ้านแถว1849953.805656.57131,441110.857767109.5713673.919368.387798114.004429107.255228.262242.312225112.502209104.504725.542348.941110110.00439799.25
 ชายนา2058139.513239.515542108.403313104.336330.733250.791115115.00328795.676029.272338.33438496.001107107.005928.781830.511105105.001103103.00
 สามตุ่ม1794324.021944.193321107.002225112.504927.372448.986651108.504425106.252513.971664.001107107.00000.002715.081244.442212106.001102102.00
 ลาดงา12311492.686758.778910113.7591,007111.895443.903361.114437109.257772110.2911391.877061.958841105.13101,139113.9010585.377066.678850106.258924115.50
 ดอนทอง1254233.601228.574402100.503319106.333628.801850.004467116.75000.002721.601866.672230115.00000.002318.401147.83000.001115115.00
 บ้านหลวง1335037.592652.003325108.3318585.004836.092143.755547109.406658109.673627.072158.33000.00000.003627.072055.56000.00000.00
 เจ้าเสด็จ1385539.862647.278843105.383327109.009871.014545.92141,469104.938870108.752618.841246.151108108.0018080.002417.39729.17219899.00217185.50
 รวมทั้งหมด2,8051,18542.2564054.01868,973104.34626,546105.581,31246.7776358.1611011,949108.639910,647107.5587731.2748455.19313,240104.52272,960109.6381929.2041150.18353,751107.17313,323107.19
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564