DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ลำตาเสา42913832.177352.90222,320105.45171,806106.2419946.398241.21292,86798.86252,673106.9212529.146552.005540108.008843105.3811627.044841.38111,148104.368803100.38
 บ่อตาโล่41420349.039044.33161,622101.38171,715100.8821652.178137.50161,656103.50191,919101.0016339.375433.13111,151104.64121,209100.7513933.574633.097728104.00111,06096.36
 วังน้อย1505335.332037.743312104.005556111.208053.333847.508845105.636649108.176040.002846.675534106.802220110.004932.672244.904436109.002212106.00
 ลำไทร39213133.427355.739932103.565539107.8015238.788656.588877109.639961106.7811529.347060.871106106.003322107.339123.214043.967772110.293332110.67
 สนับทึบ1696337.282946.034453113.255538107.605532.543156.36439999.75000.004023.671845.001105105.00000.002313.61730.4319696.001112112.00
 พยอม44013530.686850.37111,151104.648855106.8812829.095744.53181,897105.39161,59799.816113.863150.822227113.502217108.505011.361734.00000.002200100.00
 หันตะเภา1689757.743536.089979108.784447111.757645.242532.896650108.334457114.256337.502641.277747106.711100100.004828.571633.334429107.252205102.50
 วังจุฬา1996432.163351.562234117.002206103.0010854.273936.11181,891105.068888111.0012060.305344.17121,275106.25878698.2511155.783632.43131,380106.15111,04394.82
 ข้าวงาม914145.051229.275529105.803358119.335560.442749.097760108.576658109.672830.771346.43000.002202101.002931.871551.721115115.00000.00
 ชะแมบ24213756.619065.692218109.005561112.2018676.8610053.76121,229102.42151,590106.0019881.8213467.68161,794112.13182,024112.446326.032438.10218894.00329598.33
 รวมทั้งหมด2,6941,06239.4252349.25838,750105.42717,581106.771,25546.5956645.1012613,071103.7410811,392105.4897336.1249250.57606,479107.98565,923105.7771926.6927137.69505,292105.84434,26299.12
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564