DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ผักไห่624877.421837.50219195.502216108.003658.061233.332200100.00000.002032.261155.00000.00000.00812.90225.001115115.001110110.00
 อมฤต362569.44936.001102102.00219999.502158.33523.812212106.001120120.001438.89428.572222111.001125125.00925.00111.112213106.50000.00
 บ้านแค834959.042857.146669111.507772110.295971.082847.463322107.335532106.402530.121456.00000.001100100.002631.331557.69000.001105105.00
 ลาดน้ำเค็ม432865.121346.436660110.003343114.332455.81520.833317105.6718585.001739.53635.291107107.001110110.00716.28228.57000.00000.00
 ตาลาน665989.393050.856654109.00546793.402537.881768.002224112.001117117.002740.911348.151110110.001106106.002131.821047.62000.002200100.00
 ท่าดินแดง875462.072240.746640106.674424106.004754.023165.966657109.503334111.333135.632064.524440110.001104104.002022.99945.00000.00000.00
 ดอนลาน271555.56640.004426106.50000.00518.52240.003316105.33000.00414.81125.002211105.50000.00311.1100.002266133.00000.00
 นาคู433069.771240.00219597.506637106.17613.95116.67000.00000.00511.63120.001100100.00000.0049.3000.00000.0019595.00
 กุฎี875563.221730.91439699.006600100.005360.921732.08219296.005506101.204754.022042.554402100.505507101.403540.231851.431111111.00000.00
 ลำตะเคียน332369.701356.523324108.003320106.672060.61525.003314104.672208104.001442.42642.863330110.001107107.001030.30220.002217108.50000.00
 โคกช้าง431637.21956.25000.00000.001944.191052.63000.00000.001330.23323.08000.00000.001330.23969.232220110.00000.00
 จักราช432148.841152.38000.002208104.001637.21637.501105105.001105105.001944.191157.891122122.003316105.332046.51945.002202101.001101101.00
 หนองน้ำใหญ่1709656.473536.46111,150104.55151,521101.4012070.595041.67151,708113.87171,752103.066538.242741.548851106.384404101.005130.002345.101115115.002237118.50
 ลาดชิด1206251.672540.324405101.255565113.004235.001638.1019595.002241120.504739.172144.68329096.671119119.002117.50838.10000.00000.00
 หน้าโคก755776.002136.846644107.336613102.174154.671741.463312104.005528105.603445.331750.002225112.50219497.002634.67934.623328109.333304101.33
 บ้านใหญ่493061.221653.33000.003315105.001530.61640.00000.002223111.502244.901254.55000.001100100.00918.37444.44000.001100100.00
 รวมทั้งหมด1,06766862.6128542.66616,456105.84697,200104.3554951.4522841.53464,974108.13454,751105.5840437.8618746.29323,410106.56222,292104.1828326.5212142.76161,787111.69121,252104.33
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564