DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางปะหัน14312386.014536.59141,405100.36131,384106.4612889.514333.59131,344103.38131,307100.5411781.824235.909962106.896681113.5011177.623834.238891111.384425106.25
 ขยาย634774.602655.326678113.003332110.675282.544076.926640106.672234117.005587.304174.557785112.144429107.251726.981058.82000.002205102.50
 บางเดื่อ11910386.552423.307745106.435519103.8010285.713635.295519103.807733104.718873.953135.234418104.50000.008672.271922.093323107.67328996.33
 เสาธง807796.253545.456657109.50101,075107.507391.253547.956637106.17101,095109.503645.002466.671109109.001113113.004556.252248.892214107.001106106.00
 ทางกลาง813441.981852.942235117.501109109.003441.981544.123323107.673333111.002632.101973.081115115.00000.001619.751062.50000.00000.00
 บางเพลิง605693.333969.644411102.752217108.505388.333973.581106106.002216108.002236.671150.001102102.001105105.002440.001145.83329197.002216108.00
 หันสัง14711477.554337.72131,391107.00111,219110.8212182.315343.80121,329110.75101,110111.0010974.154944.959987109.67101,097109.7011376.873732.747763109.00131,406108.15
 บางนางร้า633047.621860.003317105.674432108.004469.842454.556659109.836653108.831625.40743.752202101.00000.001015.87550.00000.001115115.00
 ตานิม937984.952835.447735105.006636106.008389.255566.277729104.147783111.8699.68777.781110110.00000.001313.98430.771100100.00000.00
 ทับน้ำ17613073.867557.69111,217110.64192,096110.3210358.525048.547748106.86141,471105.076939.203347.839960106.678877109.634223.862252.383329109.675518103.60
 บ้านม้า554785.452348.946639106.504417104.253156.361651.616639106.505550110.001527.27320.00219698.00000.0011.8200.00000.00000.00
 ขวัญเมือง762634.211350.003305101.675549109.802735.53829.634439109.753313104.331013.16660.005542108.401110110.001215.79650.003317105.671111111.00
 บ้านลี่1028684.315058.14111,258114.367774110.574847.061633.331098398.304433108.258684.314855.81121,352112.674438109.506765.694262.69000.002208104.00
 โพธิ์สามต้น876372.412133.339980108.89131,371105.466473.56812.50985494.899933103.671112.64327.27218391.502201100.5033.4500.0016363.00000.00
 พุทเลา1039289.324144.579975108.338820102.508582.524451.768896112.007759108.434644.661123.911110110.00000.003332.0439.093312104.001104104.00
 ตาลเอน311135.48654.55000.0019898.002167.741152.38000.003329109.672580.651976.00000.002220110.002580.651664.002214107.002224112.00
 บ้านขล้อ844250.001945.242217108.504429107.253946.431948.723330110.004449112.252327.381043.48000.00000.002125.00733.331122122.0017070.00
 รวมทั้งหมด1,5631,16074.2252445.1711312,165107.6511612,477107.561,10870.8951246.2110611,175105.4210911,701107.3576348.8236447.71667,133108.08394,271109.5163940.8825239.44373,939106.46383,997105.18
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564