DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บ้านเลน24113154.367456.49121,340111.677763109.0014861.417953.38171,877110.41141,517108.366326.143453.973338112.673318106.006024.902948.335601120.204429107.25
 เชียงรากน้อย66727441.0816961.68333,609109.36161,789111.8127441.0817664.23262,826108.69202,190109.5023835.6814962.61171,799105.829995110.5616124.149055.909945105.00328193.67
 บ้านโพ979698.977780.219968107.568857107.139193.817076.929993110.335546109.209395.887176.348890111.257763109.008486.607690.487777111.005549109.80
 บ้านกรด42129971.027023.41363,621100.58201,95397.6534581.9515544.93525,342102.73313,168102.1913532.074432.59242,473103.04202,021101.0511326.844035.40161,57298.25181,76898.22
 บางกระสั้น59635459.4012836.16333,632110.06282,960105.7130651.3415049.02384,119108.39262,693103.5817128.696839.77111,09599.55141,38999.2112921.643829.46181,78399.06111,07898.00
 คลองจิก39915238.105737.50141,425101.79141,463104.5010827.075450.00141,492106.57181,943107.946015.043050.003356118.675572114.405213.032242.313315105.006645107.50
 บ้านหว้า7272100.005677.78141,547110.50101,140114.006894.445073.53111,258114.3691,010112.225069.443672.004439109.756639106.505272.223975.004437109.257753107.57
 วัดยม1194033.612152.504438109.50219999.502924.371551.72547194.20219999.501815.13950.001105105.00000.002924.37931.032231115.50000.00
 บางประแดง605286.671936.549940104.44659098.335185.00815.69769098.57651485.674066.67512.503305101.67429273.002541.67936.001120120.00436491.00
 สามเรือน21914566.218760.00141,508107.71131,427109.7714666.678054.79111,174106.73101,045104.5012557.086854.408874109.25101,120112.009744.293839.184456114.00657796.17
 เกาะเกิด706592.864569.238868108.507753107.576897.144566.188874109.257743106.146694.294162.126654109.006652108.676288.573454.845547109.404422105.50
 บ้านพลับ13111285.507062.507755107.86111,171106.4511285.507365.189973108.11111,176106.9112293.137359.84121,276106.33101,065106.505038.172346.005522104.404439109.75
 บ้านแป้ง745472.973666.676683113.838870108.756385.144063.495552110.406644107.333141.891445.162212106.00321471.332533.78832.001109109.00219296.00
 คุ้งลาน1049389.422830.119939104.33988298.005451.922342.597733104.714415103.753634.622055.563329109.672227113.503937.501846.153316105.336632105.33
 ตลิ่งชัน735676.712442.86000.00659699.336284.931524.1918282.00542885.606284.933556.451102102.001107107.002635.622180.77000.00000.00
 บ้านสร้าง62954586.6535464.95545,647104.57555,756104.6541165.3417943.55404,081102.03343,577105.2123737.689640.519936104.00121,16296.8314322.735840.56111,109100.82988197.89
 ตลาดเกรียบ10710396.265553.40161,731108.197752107.4310093.464747.00151,565104.337702100.293734.582259.463330110.005527105.402422.431354.172226113.002217108.50
 ขนอนหลวง614878.692654.175534106.803310103.335285.253057.694438109.504436109.002134.43942.86328193.671111111.005793.442747.379952105.788884110.50
 รวมทั้งหมด4,1402,69165.001,39651.8828330,185106.6623024,231105.352,48860.101,28951.8127929,540105.8821922,946104.781,60538.7782451.3412112,794105.7411812,174103.171,22829.6659248.2110511,018104.939910,111102.13
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564