DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บางบาล311548.391280.002219109.502200100.001858.06950.004434108.501104104.001445.16750.001102102.001105105.001032.26550.002209104.50000.00
 วัดยม523465.381955.883332110.672228114.004790.383472.344444111.002223111.503873.083078.95000.001110110.0023.8500.00000.00000.00
 ไทรน้อย792126.581257.141110110.00000.006278.482438.717760108.574436109.003443.041647.061108108.002215107.501924.051052.631110110.00000.00
 สะพานไทย55814.55562.50000.00000.004174.551946.34131,467112.855558111.60814.55787.501131131.00000.0047.27375.00000.00000.00
 มหาพราหมณ์14811275.685750.89131,411108.546647107.8312584.464032.00141,484106.008859107.3812282.435948.36141,597114.078884110.5011275.686356.25101,155115.503330110.00
 กบเจา917481.324864.868858107.25219999.508492.315970.246653108.83329397.678492.315666.675556111.204431107.758391.215667.476600100.007769109.86
 บ้านคลัง844250.001740.484408102.007728104.003744.051745.954439109.754411102.754857.141939.583317105.674441110.251720.24847.062225112.503317105.67
 พระขาว14910570.473634.29121,289107.426622103.6711778.524941.88101,007100.706653108.8311275.175145.5491,012112.44878297.756140.941727.872214107.005502100.40
 น้ำเต้า1069690.573637.50141,502107.296646107.678681.133540.70121,301108.427754107.714946.232653.06656794.50215778.503129.25516.13763290.29218190.50
 ทางช้าง331442.42857.141111111.00218090.002472.73729.172216108.002214107.001648.48637.50219597.50218592.50412.12125.00000.00000.00
 วัดตะกู583458.622161.763331110.333315105.005086.213366.004446111.506653108.832339.661773.91329096.67000.002034.481365.00000.002218109.00
 บางหลวง33824.24675.001107107.00000.002884.851657.143317105.672220110.00721.21685.71000.00000.00927.27777.78000.001120120.00
 บางหลวงโดด1600.0000.00000.00000.00850.00337.50000.00000.00318.75133.33000.00000.00212.50150.00000.00000.00
 บางหัก464495.652045.452213106.504422105.504393.481534.882209104.506649108.174393.481944.193317105.678850106.254393.481944.193321107.009954106.00
 บางชะนี871719.54952.94000.00000.007383.914967.124439109.755555111.002124.141152.38000.00000.001719.54211.76219798.50219195.50
 บ้านกุ่ม1259172.804852.759982109.117763109.009878.405253.068892111.509991110.119979.204848.48121,339111.589986109.569172.803639.5691,007111.896666111.00
 รวมทั้งหมด1,19371559.9335449.51737,873107.85474,950105.3294178.8846148.999710,508108.33707,573108.1972160.4437952.57606,531108.85495,146105.0252544.0124646.86444,670106.14404,248106.20
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564