DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครหลวง19416384.029055.21151,613107.53121,205100.4217087.638147.65212,193104.43161,729108.0617389.1810258.96171,811106.53161,718107.386231.963556.452217108.50658797.83
 ท่าช้าง16410060.982929.00181,945108.06101,076107.606137.202947.545580116.005535107.003420.732058.821100100.00000.0074.27228.571112112.001120120.00
 บ่อโพง21918484.027339.67212,261107.67151,521101.4019689.509347.45272,995110.93181,912106.2217278.548851.16111,224111.27151,630108.6713561.647757.04131,416108.92121,297108.08
 บ้านชุ้ง1454128.281331.715516103.20437192.754329.661841.862200100.003307102.333725.522259.461122122.001100100.003322.761957.582223111.504440110.00
 ปากจั่น16310665.034138.686639106.50983492.679960.743535.35161,628101.75111,05295.648350.923440.96111,104100.362220110.002817.181242.86547094.002218109.00
 บางระกำ18715482.359159.09131,365105.00161,761110.065629.952951.79217386.504420105.0015783.969157.96161,777111.06111,209109.915227.812853.852212106.001118118.00
 บางพระครู823643.901336.11219798.50438997.253643.902775.005548109.603321107.007389.024967.126672112.009989109.892530.491560.001116116.001110110.00
 แม่ลา422354.761356.522231115.50218994.503890.481950.005540108.002209104.501842.861161.1119797.00000.001842.861161.111102102.002210105.00
 หนองปลิง1014241.582047.625553110.604433108.255150.502447.065521104.207746106.571817.82950.00000.00000.003635.641438.893301100.3318888.00
 คลองสะแก724258.331740.483311103.675546109.203650.001438.897738105.434431107.752331.94313.044435108.751103103.001622.2216.252218109.001112112.00
 สามไถ483981.252769.233315105.007786112.294185.422868.295565113.008949118.634695.832860.874469117.256710118.334083.332460.003334111.335589117.80
 พระนอน653756.921437.8419494.002222111.003655.381747.224444111.00329999.672538.461248.00000.003304101.332538.461144.002221110.501120120.00
 รวมทั้งหมด1,48296765.2544145.609410,040106.81909,333103.7086358.2341447.9710411,125106.97848,910106.0785957.9646954.60727,811108.49646,983109.1147732.1924952.20373,942106.54374,009108.35
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564