DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 จำปา787798.726483.128845105.637754107.717596.153850.679945105.00769899.715671.791119.64863779.63323578.332734.62829.634459114.752213106.50
 ท่าหลวง43623854.599339.08181,904105.78151,512100.8023954.8210543.93444,644105.55212,186104.1020346.567235.47292,961102.10181,830101.6710624.313432.08151,557103.806629104.83
 บ้านร่อม1448760.424855.17111,167106.098847105.889666.675759.38101,080108.008867108.384934.032551.024449112.258866108.253625.001850.002213106.501110110.00
 ศาลาลอย19510553.852826.678805100.63131,26997.627638.971722.376603100.50548096.0010955.903128.441098398.308804100.506332.312133.336684114.004453113.25
 วังแดง959498.956164.89131,423109.46171,859109.359094.745257.78141,547110.50141,529109.218488.425565.48131,446111.23151,653110.207781.055368.83151,657110.47192,093110.16
 โพธิ์เอน11510187.836665.35151,622108.13121,319109.9210490.436966.35141,516108.299953105.899380.873638.719936104.006621103.506859.133855.887730104.298884110.50
 ปากท่า876878.162739.718838104.75327090.003540.231028.57329096.673307102.336675.863146.978810101.25327391.005462.072240.743319106.33218894.00
 หนองขนาก13512391.117056.91182,004111.33161,722107.635842.962950.005520104.005507101.407656.303546.05141,486106.147750107.145339.261935.85547094.00439999.75
 ท่าเจ้าสนุก1039996.125959.6091,008112.008904113.0010198.067473.27101,120112.0091,020113.339491.266468.09131,459112.238922115.259188.356975.82202,272113.608925115.63
 รวมทั้งหมด1,38899271.4751652.0210811,616107.569910,456105.6287462.9745151.6011512,265106.65818,547105.5283059.8036043.3710811,167103.40767,954104.6657541.4328249.04778,361108.58545,894109.15
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564