DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ประตูชัย4948817.814348.862221110.503300100.0010220.655755.881105105.003317105.678617.414653.49000.00000.005310.732649.06000.00217286.00
 หอรัตนไชย1001616.001062.50000.00000.001919.001263.16000.00000.002121.001466.67000.00000.002424.001354.17000.00000.00
 หัวรอ2853411.931132.352219109.50217889.003612.632261.111100100.001102102.00269.121142.31000.00000.00217.37838.101110110.00000.00
 ท่าวาสุกรี26013050.004030.77111,07797.91121,201100.0811142.695145.95101,029102.909918102.007930.382835.445529105.805520104.003613.851438.89000.003333111.00
 ไผ่ลิง68125136.8613051.79141,472105.14171,788105.1816824.6710663.105542108.404447111.7514721.596342.862213106.502213106.5015422.617347.40101,044104.40111,146104.18
 ปากกราน26314053.235942.14131,344103.38101,042104.2014354.375941.26111,153104.82141,444103.149536.123840.00101,050105.00659799.506123.19813.111099699.606614102.33
 ภูเขาทอง1283728.912156.76000.00000.002821.881553.57000.00000.002821.881657.14000.00000.002721.091762.96000.00000.00
 สำเภาล่ม42824356.786928.40212,04197.19252,43497.3626662.1510439.10202,028101.40232,25097.8318643.467640.86141,479105.649930103.3315335.754428.768870108.75131,385106.54
 สวนพริก22710144.494746.534415103.752212106.0010144.494140.59879799.634434108.506829.963348.53438095.00329397.676327.752641.27329899.33219497.00
 คลองตะเคียน31714646.069363.707748106.867757108.1418257.4111462.64151,528101.87181,936107.568025.245366.25000.00000.006721.144364.18000.001114114.00
 วัดตูม1182319.491356.5219696.00000.002521.191352.001109109.00000.001815.25844.44000.00000.002117.80838.10000.00000.00
 หันตรา3296920.974362.321103103.0019797.005516.723665.453317105.673314104.674714.292961.70000.001103103.00288.511450.00000.00000.00
 ลุมพลี45416937.229455.62192,088109.89151,508100.5313429.527757.461100100.00439298.008919.604853.93000.00000.005011.012244.00000.00000.00
 บ้านใหม่2946321.433149.21000.00219597.509231.295761.96121,306108.838825103.137023.814665.7118282.00000.007826.534861.54000.00000.00
 บ้านเกาะ1584226.582252.38000.001110110.003924.682051.28000.001110110.003824.052155.26000.00000.002415.191458.33000.00000.00
 คลองสวนพลู2503915.602256.412218109.001108108.004317.202558.14000.001111111.003313.202163.64000.001114114.003514.001851.431111111.00000.00
 คลองสระบัว1965126.022854.90000.00217989.505025.512550.00000.00327591.675226.533159.62219095.001100100.003216.332578.131101101.001110110.00
 เกาะเรียน742128.381152.382201100.502241120.502128.38733.33218994.502236118.004966.22816.33546993.80865481.751824.32844.4418888.002210105.00
 บ้านป้อม3047324.014358.9019090.004430107.506320.722539.683326108.674409102.25134.28538.46000.002207103.5030.99133.33000.001110110.00
 บ้านรุน511835.29844.444434108.502212106.001529.41853.33000.00000.001427.451071.43000.00000.001529.41960.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด5,4111,75432.4283847.7810410,767103.5310810,992101.781,69331.2987451.62939,629103.5410210,520103.141,23922.9060548.83434,392102.14383,73198.1896317.8043945.59353,618103.37424,388104.48
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564