DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หล่มเก่า28116859.799556.55181,920106.67111,170106.3615053.388456.00181,956108.67131,392107.0813548.046548.15141,447103.36151,536102.4013648.407958.097750107.14141,489106.36
 นาซำ39018447.188847.83222,295104.32181,922106.7820051.289346.50242,539105.79121,277106.4212732.566248.82101,069106.909950105.5616341.798552.156638106.331128128.00
 หินฮาว33227984.0420874.55293,146108.48212,234106.3823069.2816772.61232,391103.96161,703106.4427482.5319771.90272,725100.93212,137101.7625376.2019677.47242,541105.88232,450106.52
 บ้านเนิน32216551.246740.61252,671106.84232,420105.2219560.568845.13192,068108.84181,952108.4416651.558249.40151,588105.87141,440102.867824.224253.851117117.00000.00
 ศิลา51837572.3926470.40343,780111.18313,418110.2636169.6926874.24303,260108.67272,995110.9331560.8119762.54232,414104.96262,723104.7321441.319946.26101,081108.109973108.11
 นาแซง16313683.4410980.15111,224111.27121,327110.5813482.219268.66141,532109.43151,645109.6713582.829066.67161,796112.25131,452111.696942.333144.931117117.00000.00
 วังบาล77361179.0434656.63545,870108.70565,990106.9664583.4427442.48515,461107.08424,428105.4359677.1034457.72444,739107.70384,063106.9231640.8813442.41171,764103.76212,186104.10
 นาเกาะ1377252.553041.67000.003329109.6712994.167658.919971107.89101,102110.2010778.106661.688861107.636654109.005640.883053.572211105.50000.00
 ตาดกลอย39529975.7018963.21333,650110.61182,005111.3931278.9918458.97363,852107.00272,996110.9621253.6714066.04272,942108.96161,650103.1325765.0613050.58252,830113.20181,986110.33
 รวมทั้งหมด3,3112,28969.131,39660.9922624,556108.6519320,815107.852,35671.161,32656.2822424,030107.2818019,490108.282,06762.431,24360.1418419,581106.4215816,605105.091,54246.5782653.579310,049108.05869,212107.12
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2564