DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1204,651146,69071.6878,14353.2713,2321,433,680108.3512,1841,311,119107.61151,19073.8877,18651.0514,1131,521,212107.7913,2891,424,262107.1894,05345.9649,21752.338,506921,432108.337,774836,566107.6100.0000.00000.00000.00
 เขต 2137,10091,80066.9651,79256.427,893855,178108.357,397795,771107.5891,28366.5848,95553.638,306898,155108.137,738830,935107.3850,29936.6926,55852.804,317466,618108.093,974425,647107.1100.0000.00000.00000.00
 เขต 397,67980,63782.5552,64865.298,152894,324109.717,581825,345108.8779,67081.5649,21061.778,093882,262109.027,493811,076108.2448,37349.5229,09660.154,765518,185108.754,332467,246107.8610.0000.00000.00000.00
 เขต 4159,49379,48749.8443,11054.247,429803,254108.126,901740,139107.2580,78650.6541,66451.577,984864,840108.327,286783,824107.5847,53029.8025,97454.654,419479,052108.414,183450,760107.7600.0000.00000.00000.00
 เขต 5177,371132,59574.7685,52064.5013,0911,424,491108.8112,1891,322,461108.50130,84573.7782,53963.0813,2471,437,866108.5412,3501,336,130108.1976,61643.2051,68967.477,428808,623108.866,845743,267108.5900.0000.00000.00000.00
 เขต 6202,749126,05062.1779,48963.0612,1361,321,537108.8911,0111,192,323108.28125,92762.1175,58360.0212,6381,375,859108.8711,4501,237,709108.1069,33634.2044,02563.506,571718,604109.365,934643,159108.3900.0000.00000.00000.00
 เขต 7191,440158,98283.05113,61371.4615,5461,710,688110.0414,3781,574,777109.53153,09979.97105,48568.9014,9381,639,937109.7813,8341,511,544109.2670,14636.6449,94071.196,724740,055110.066,213681,033109.6110.0000.00000.00000.00
 เขต 8246,279165,62767.25100,88460.9114,6891,593,839108.5113,8061,488,974107.85166,63867.6696,73458.0515,1211,632,448107.9614,2731,536,430107.6571,13128.8841,22157.956,261677,400108.195,907637,111107.86150.01853.33000.003335111.67
 เขต 9246,969201,48581.58123,60861.3520,0532,173,061108.3718,7362,018,933107.76192,89578.10110,27457.1719,4582,095,949107.7218,3091,964,057107.2786,18334.9049,75557.738,405910,734108.367,764837,303107.8400.0000.00000.00000.00
 เขต 10213,091147,10569.0395,67665.0412,8441,407,261109.5711,8871,296,673109.08144,01967.5992,07063.9312,3621,356,212109.7111,4901,254,308109.1768,89532.3343,88563.705,749630,319109.645,310579,393109.1140.00250.00000.00000.00
 เขต 11201,127132,57265.9188,49766.7511,0551,201,826108.7110,3531,118,659108.05129,44164.3680,47662.1711,8661,290,807108.7810,8961,181,002108.3974,26636.9249,00665.996,064661,153109.035,486594,579108.38130.01969.236650108.33000.00
 เขต 12282,768196,77669.59118,58160.2616,8431,806,899107.2815,8401,692,995106.88228,02080.64138,52060.7518,9672,035,068107.3017,9821,921,043106.83136,67948.3488,52564.7712,1761,312,604107.8011,4061,225,105107.4100.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,360,7171,659,80670.311,031,56162.15152,96316,626,038108.69142,26315,378,169108.101,673,81370.90998,69659.67157,09317,030,615108.41146,39015,792,320107.88893,50737.85548,89161.4381,3858,844,779108.6875,1288,121,169108.10340.001955.886650108.333335111.67
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565