DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี31,50923,10673.3315,49067.042,252244,306108.482,167234,240108.0923,24473.7715,34166.002,459265,898108.132,320250,580108.0119,78462.7913,67369.112,188238,072108.811,877203,494108.4100.0000.00000.00000.00
 กาญจนบุรี31,87124,72377.5715,67563.402,441263,481107.942,308248,081107.4925,32479.4616,06563.442,577278,831108.202,450265,514108.3723,44873.5714,79163.082,503270,831108.202,337251,869107.7700.0000.00000.00000.00
 สุพรรณบุรี28,74824,08183.7715,38063.872,416263,676109.142,234243,914109.1823,99283.4615,53164.732,442266,360109.072,211239,574108.3621,34874.2614,46567.762,182238,733109.411,988216,410108.8600.0000.00000.00000.00
 นครปฐม30,29922,46874.1514,49764.522,398260,377108.582,292248,537108.4422,18973.2313,54261.032,409261,240108.442,286246,175107.6919,93265.7813,22566.352,104228,823108.762,118230,085108.6300.0000.00000.00000.00
 สมุทรสาคร14,5209,05462.365,71763.1483890,947108.5372578,686108.538,53358.775,23361.3384190,752107.9176282,451108.209,02962.185,45660.43933102,072109.4087795,336108.7100.0000.00000.00000.00
 สมุทรสงคราม4,92800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เพชรบุรี18,47013,56773.458,91265.691,289141,155109.511,194130,224109.0712,60868.267,82662.071,213132,455109.201,128122,784108.8512,86269.648,30064.531,322144,193109.071,229133,399108.5400.0000.00000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์19,01213,66971.908,86264.831,281140,462109.651,147125,047109.0213,59571.518,57863.101,364149,287109.451,267137,477108.5111,47260.347,19762.741,121123,429110.111,011109,949108.7500.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด179,357130,66872.8584,53364.6912,9151,404,404108.7412,0671,308,729108.46129,48572.1982,11663.4213,3051,444,823108.5912,4241,344,555108.22117,87565.7277,10765.4112,3531,346,153108.9711,4371,240,542108.4700.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565