DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี25,7916,96927.023,79554.4663269,463109.9153557,883108.197,69629.844,32056.1369575,995109.3565771,320108.556,90626.783,67253.1766373,123110.2962668,372109.2200.0000.00000.00000.00
 ปทุมธานี39,63718,46146.5812,25066.361,933211,649109.491,880205,160109.1317,55344.2810,76361.322,036224,325110.181,860204,937110.1814,77837.289,10761.631,760193,348109.861,616176,874109.4500.0000.00000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา27,68513,20547.706,09346.141,049110,568105.40982102,176104.0513,96350.446,27944.971,227130,198106.111,103116,070105.2312,36944.685,69546.041,043111,416106.821,003105,762105.4500.0000.00000.00000.00
 อ่างทอง9,1496,48570.883,55554.8263668,896108.3361966,955108.176,57871.903,48652.9968374,338108.8464069,163108.076,34069.303,71258.5567373,565109.3166272,732109.8700.0000.00000.00000.00
 ลพบุรี23,27013,65558.687,03051.481,190128,837108.271,123120,200107.0314,50762.347,16649.401,302140,612108.001,240131,363105.9413,20656.756,87852.081,315143,476109.111,258135,902108.0300.0000.00000.00000.00
 สิงห์บุรี6,6565,75686.483,65863.5560166,709111.0053758,834109.565,60484.193,36259.9957363,234110.3652957,573108.835,06576.103,08760.9552257,837110.8047852,184109.1700.0000.00000.00000.00
 สระบุรี20,6469,93248.114,38444.14952100,060105.1183386,678104.0610,14849.154,34042.771,167123,501105.83986103,673105.159,01743.673,88543.09961103,055107.2491196,309105.7200.0000.00000.00000.00
 นครนายก9,1786,59871.893,16247.9260865,302107.4054358,072106.956,16867.202,75844.7159763,906107.0552356,124107.316,04265.832,85847.3062567,930108.6958462,738107.4300.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด162,01281,06150.0343,92754.197,601821,484108.087,052755,958107.2082,21750.7542,47451.668,280896,109108.237,538810,223107.4973,72345.5038,89452.767,562823,750108.937,138770,873108.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565