DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 อุตรดิตถ์14,71512,38284.158,15865.891,236136,198110.191,181129,314109.5011,24976.457,11963.291,140125,426110.021,076117,297109.0111,81380.287,87366.651,221135,212110.741,186130,557110.086,47644.014,24065.4769176,266110.3767674,070109.57
 ตาก34,42522,36764.9711,64252.051,913205,209107.271,804191,495106.1522,85866.4011,74351.372,031216,932106.811,870198,635106.2220,81060.4510,93452.541,793192,705107.481,754185,729105.8912,57236.526,71853.441,157125,066108.101,121119,920106.98
 สุโขทัย21,40915,23171.148,86858.221,495162,590108.761,427155,058108.6613,94865.157,51553.881,386151,084109.011,335144,083107.9313,83064.607,31752.911,428156,024109.261,351146,936108.767,98337.294,38754.9582190,117109.7675782,541109.04
 พิษณุโลก29,56721,14771.5212,67559.941,807196,118108.531,635175,963107.6221,79473.7112,24856.202,069222,898107.731,986212,485106.9922,89877.4413,56159.222,264247,132109.162,089227,758109.0311,25038.056,78960.351,265137,161108.431,192128,913108.15
 เพชรบูรณ์40,92322,19754.2411,37751.251,670179,897107.721,537164,483107.0222,35554.6311,00049.211,920207,663108.161,712184,048107.5025,63462.6412,68349.482,324254,024109.302,147232,457108.2713,57433.177,02151.721,374149,855109.061,228134,579109.59
 รวมทั้งหมด141,03993,32466.1752,72056.498,121880,012108.367,584816,313107.6492,20465.3749,62553.828,546924,003108.127,979856,548107.3594,98567.3552,36855.139,030985,097109.098,527923,437108.3051,85536.7729,15556.225,308578,465108.984,974540,023108.57
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565