DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สงขลา65,07539,63460.9126,05565.743,659397,223108.563,378364,252107.8349,45876.0032,15965.024,444482,977108.684,178451,044107.9633,52351.5122,38966.793,268355,983108.933,018326,838108.3000.0000.00000.00000.00
 สตูล20,39717,80387.289,80455.071,573169,176107.551,455157,152108.0117,57886.189,46853.861,512162,114107.221,501160,126106.6810,79852.946,42059.46948102,535108.1688795,885108.1000.0000.00000.00000.00
 ตรัง29,07123,41080.5314,22060.742,188236,039107.882,090223,828107.0925,17986.6115,65262.162,358255,614108.402,308248,842107.8216,05255.2210,97668.381,485161,764108.931,338145,252108.5600.0000.00000.00000.00
 พัทลุง23,07918,51880.2412,06565.151,663181,884109.371,682183,122108.8719,02882.4511,60460.981,733188,614108.841,636177,092108.2512,35053.517,65862.011,107121,816110.04973106,254109.2000.0000.00000.00000.00
 ปัตตานี53,18028,75054.0617,56561.102,213233,386105.462,125224,519105.6641,36477.7825,45661.543,129332,295106.203,044322,950106.0922,73842.7614,90165.531,846196,858106.641,939205,939106.2100.0000.00000.00000.00
 ยะลา38,09825,76367.6215,25359.212,157228,761106.061,911201,701105.5532,71285.8620,71463.322,589276,485106.792,348249,139106.1123,06860.5515,83168.632,033217,558107.011,829194,819106.5200.0000.00000.00000.00
 นราธิวาส54,24642,89179.0723,65755.163,391360,444106.293,208339,367105.7943,94281.0124,44155.623,328350,999105.473,094325,923105.3427,71151.0816,40459.202,283242,216106.102,151228,417106.1900.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด283,146196,76969.49118,61960.2816,8441,806,913107.2715,8491,693,941106.88229,26180.97139,49460.8519,0932,049,098107.3218,1091,935,116106.86146,24051.6594,57964.6712,9701,398,730107.8412,1351,303,404107.4100.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 23 พฤษภาคม 2565