DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี31,10422,85373.4715,29566.932,220240,958108.542,128230,017108.0922,86473.5115,06265.882,380257,456108.172,241242,094108.0313,90944.729,90471.211,409153,633109.041,224133,091108.7300.0000.00000.00000.00
 กาญจนบุรี31,34624,49978.1615,50063.272,422261,411107.932,293246,452107.4825,26380.5915,95663.162,548275,908108.282,434263,864108.4116,32652.0810,82266.291,546167,143108.111,450155,913107.5300.0000.00000.00000.00
 สุพรรณบุรี28,55223,87083.6015,19663.662,405262,531109.162,213241,781109.2523,31481.6514,69063.012,344254,853108.732,115228,622108.1015,14053.0310,32568.201,483161,586108.961,350147,136108.9900.0000.00000.00000.00
 นครปฐม29,84522,11374.0914,17964.122,367256,966108.562,256244,660108.4521,69972.7113,31161.342,322251,798108.442,181234,868107.6912,05840.408,58471.191,238135,293109.281,200130,512108.7600.0000.00000.00000.00
 สมุทรสาคร14,3758,79461.185,66664.4379687,051109.3669075,147108.918,45258.805,23761.9682288,613107.8074880,843108.084,68932.623,09866.0748953,582109.5745549,391108.5500.0000.00000.00000.00
 สมุทรสงคราม5,4314,06074.762,66565.6437340,815109.4234237,305109.083,71168.332,49467.2132235,011108.7330533,247109.012,55146.971,61463.2721122,986108.9418721,314113.9800.0000.00000.00000.00
 เพชรบุรี18,15213,23072.888,58164.861,269138,892109.451,170127,501108.9812,25767.527,46360.891,181128,829109.081,101119,696108.728,66447.735,60164.6584792,267108.9378785,445108.5700.0000.00000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์18,67113,27371.098,51564.151,249136,995109.681,108120,807109.0313,46672.128,46562.861,336146,226109.451,236134,148108.535,35828.703,36662.8243547,596109.4239943,308108.5400.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด177,476132,69274.7785,59764.5113,1011,425,619108.8212,2001,323,670108.50131,02673.8382,67863.1013,2551,438,694108.5412,3611,337,382108.1978,69544.3453,31467.757,658834,086108.927,052766,110108.6400.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565