DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี25,4466,83526.863,73054.5761968,061109.9553257,533108.147,54129.644,18855.5467473,629109.2462868,121108.473,46213.611,87554.1628030,497108.9227429,681108.3200.0000.00000.00000.00
 ปทุมธานี38,91518,18246.7212,08066.441,902208,355109.551,860202,986109.1317,10543.9510,44561.061,949214,927110.281,793197,712110.279,44924.286,06264.151,037113,391109.35940102,489109.0300.0000.00000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา27,28312,63946.335,78945.80997105,239105.5692896,631104.1313,69150.186,09544.521,182125,725106.371,060111,611105.297,61327.903,48145.7258362,068106.4656859,888105.4400.0000.00000.00000.00
 อ่างทอง9,0816,37370.183,47454.5161766,692108.0960565,348108.016,56072.243,49053.2065571,122108.5862067,040108.134,81853.063,07863.8945949,973108.8744748,918109.4400.0000.00000.00000.00
 ลพบุรี22,86713,48958.996,94951.521,173126,929108.211,096117,442107.1614,28962.497,06949.471,266136,697107.981,212128,261105.839,05039.584,63151.1779686,002108.0479184,979107.4300.0000.00000.00000.00
 สิงห์บุรี6,5455,71387.293,62563.4559866,378111.0053458,518109.585,61185.733,36359.9456962,795110.3651756,219108.743,90259.622,44562.6640544,704110.3835438,649109.1800.0000.00000.00000.00
 สระบุรี20,3909,67547.454,30444.4991596,320105.2780583,835104.149,83448.234,27543.471,107117,589106.2294499,723105.644,96124.332,24045.1544747,647106.5943545,835105.3700.0000.00000.00000.00
 นครนายก9,0436,58872.853,16648.0660965,365107.3354358,072106.956,23368.932,80144.9459063,282107.2652055,949107.595,05155.862,45548.6050454,606108.3545949,478107.8000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด159,57079,49449.8243,11754.247,430803,339108.126,903740,365107.2580,86450.6841,72651.607,992865,766108.337,294784,636107.5748,30630.2726,26754.384,511488,888108.384,268459,917107.7600.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565