DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สงขลา66,02239,56359.9225,99465.703,661397,438108.563,373363,689107.8248,07372.8131,22764.964,459484,611108.684,173450,480107.9540,68361.6226,21764.443,925427,086108.813,743405,326108.2900.0000.00000.00000.00
 สตูล20,55717,71986.199,74555.001,570168,700107.451,457157,331107.9817,61485.6810,05857.101,549166,191107.291,529163,377106.8516,61080.808,98654.101,508162,680107.881,444154,976107.3200.0000.00000.00000.00
 ตรัง29,37523,95081.5314,77461.692,302248,583107.992,188234,567107.2125,21285.8315,84362.842,412261,362108.362,348253,449107.9421,65273.7114,33066.182,120230,813108.872,030220,181108.4600.0000.00000.00000.00
 พัทลุง23,33418,56379.5512,21865.821,679183,621109.361,705185,664108.8919,41783.2112,61464.961,806197,141109.161,709185,328108.4416,79871.9910,78064.171,549170,596110.131,410153,527108.8800.0000.00000.00000.00
 ปัตตานี54,35630,34055.8219,12863.052,389252,891105.862,282241,287105.7342,28077.7826,45762.583,335355,338106.553,210341,086106.2637,87569.6824,82665.553,505375,312107.083,417363,690106.4400.0000.00000.00000.00
 ยะลา38,56425,72966.7215,27359.362,165229,684106.091,913201,984105.5832,36983.9420,68763.912,611278,972106.842,363250,700106.0928,97975.1518,88665.172,555273,030106.862,329248,500106.7000.0000.00000.00000.00
 นราธิวาส54,91543,00178.3023,71755.153,411362,515106.283,241342,795105.7744,01880.1624,79656.333,401359,145105.603,181335,569105.4938,74070.5521,91356.563,226341,990106.013,013319,130105.9200.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด287,123198,86569.26120,84960.7717,1771,843,432107.3216,1591,727,317106.90228,98379.75141,68261.8719,5732,102,760107.4318,5131,979,989106.95201,33770.12125,93862.5518,3881,981,507107.7617,3861,865,330107.2900.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565