DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สมุทรปราการ21,0389,97047.395,79158.0890898,520108.5076582,359107.663191.5217454.55293,147108.52232,431105.7000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ชลบุรี28,66614,30149.898,65160.491,428155,047108.581,217132,154108.595551.9439771.53697,517108.94404,333108.3300.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ระยอง16,5265,93935.944,07768.6550555,078109.0749253,123107.977124.3148267.70283,014107.64333,569108.1500.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 จันทบุรี13,7238,50361.965,27161.9966171,610108.3465070,470108.426875.0140258.52565,891105.20717,476105.3000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ตราด5,1253,09160.311,83359.3024026,383109.9322024,099109.543416.6518353.67262,847109.50222,380108.1800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ฉะเชิงเทรา20,63810,90752.856,78762.231,126122,554108.84990106,650107.735872.8431453.49697,402107.28576,103107.0700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ปราจีนบุรี17,1239,82057.355,89660.0485493,135109.0676182,293108.147014.0956780.88626,787109.47596,385108.2200.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สระแก้ว17,47112,15769.588,45069.511,082119,616110.551,040114,333109.947564.3343056.88768,274108.87778,227106.8400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด140,31074,68853.2346,75662.606,804741,943109.056,135665,481108.474,6583.322,94963.3141544,879108.1438240,904107.0800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565