DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี31,93624,08575.4216,28667.622,433264,524108.722,330252,515108.3824,48676.6716,32866.682,586279,804108.202,450264,600108.0024,06875.3616,75969.632,677293,391109.602,396261,141108.9917,46154.6712,87673.742,194240,885109.791,898207,285109.21
 กาญจนบุรี32,33224,86476.9015,77163.432,457265,288107.972,322249,623107.5025,50878.8916,20763.542,603281,582108.182,476268,305108.3625,48378.8216,08263.112,701293,647108.722,542275,358108.3216,76551.8510,63863.451,936209,832108.381,816196,182108.03
 สุพรรณบุรี29,2316,86323.484,70268.5172078,570109.1367273,186108.919,17931.406,27368.34972106,425109.4987695,160108.6311,83940.507,59764.171,229134,022109.051,145124,646108.8613,91947.629,44367.841,571171,983109.471,430155,572108.79
 นครปฐม30,51322,87974.9814,99765.552,431264,289108.722,328252,623108.5222,80074.7214,10361.862,447265,615108.552,339252,011107.7422,69074.3614,47463.792,468268,782108.912,417262,543108.6214,59347.8310,52572.121,757192,124109.351,651179,425108.68
 สมุทรสาคร14,9289,13761.215,75362.9685092,188108.4673679,837108.478,63457.845,28561.2185391,896107.7378184,134107.739,55564.015,66259.261,018111,597109.62950103,459108.905,04933.823,09161.2258262,648107.6452456,206107.26
 สมุทรสงคราม4,92800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เพชรบุรี18,86413,63872.308,97765.821,298142,199109.551,200130,944109.1212,68567.247,85261.901,220133,184109.171,135123,591108.8913,93073.848,56961.511,412153,809108.931,330144,173108.409,29449.276,13966.05996108,690109.13952103,590108.81
 ประจวบคีรีขันธ์19,50314,24473.039,15364.261,313143,895109.591,174127,901108.9414,03571.968,75362.371,412154,308109.281,311142,074108.3714,35373.598,90962.071,409155,087110.071,281139,465108.876,76834.704,37064.5775582,736109.5863469,007108.84
 รวมทั้งหมด182,235115,71063.4975,63965.3711,5021,250,953108.7610,7621,166,629108.40117,32764.3874,80163.7512,0931,312,814108.5611,3681,229,875108.19121,91866.9078,05264.0212,9141,410,335109.2112,0611,310,785108.6883,84946.0157,08268.089,7911,068,898109.178,905967,267108.62
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565