DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี23,27914,59262.689,67666.311,361147,383108.291,320142,016107.591,2525.3885468.2117919,471108.7814315,367107.4600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 กาญจนบุรี23,87518,47377.3711,74663.581,787193,115108.071,721184,299107.092,0348.521,16557.2825327,321107.9922623,961106.0200.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สุพรรณบุรี20,63916,36479.2910,35763.291,588172,991108.941,507164,679109.281,3436.5182761.5812914,006108.57869,307108.2200.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 นครปฐม20,01313,47367.328,53663.361,441156,728108.761,423154,797108.782,22911.141,40362.9424726,673107.9923325,377108.9100.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สมุทรสาคร10,0666,12460.843,98965.1454058,984109.2345049,074109.058708.6454562.64889,424107.09606,473107.8800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สมุทรสงคราม4,0222,68366.711,75865.5226128,793110.3222925,273110.361423.5311178.17151,704113.60101,104110.4000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เพชรบุรี13,99210,07071.976,48464.391,015110,654109.0289797,155108.313192.2820363.64192,063108.58242,671111.2900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์13,2728,13361.285,18763.7879586,988109.4264570,326109.034163.1332177.16363,904108.44262,821108.5000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด129,15889,91269.6157,73364.218,788955,636108.748,192887,619108.358,6056.665,42963.09966104,566108.2580887,081107.7700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565