DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี11,9093,08225.881,65353.6323225,421109.5721222,821107.652612.1914154.02121,308109.00111,221111.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ปทุมธานี16,9308,89352.535,97467.1891099,137108.9487395,164109.013402.0122566.18323,464108.25272,908107.7000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา19,3917,28737.583,32845.6751554,144105.1347549,594104.415502.8424043.64505,190103.80474,878103.7900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 อ่างทอง7,3584,89966.582,61453.3646450,160108.1046950,576107.844486.0924153.79313,295106.29414,361106.3700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ลพบุรี18,75410,93858.325,59551.15942102,063108.3588094,429107.315392.8727851.58566,053108.09454,809106.8700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สิงห์บุรี5,0253,54270.492,11659.7435839,718110.9429532,048108.642775.5118265.70343,631106.79262,802107.7700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 สระบุรี15,9486,08638.162,80546.0947250,383106.7441343,591105.554072.5519046.68687,358108.21424,550108.3300.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 นครนายก7,3185,40173.802,59548.0550454,078107.3045248,321106.9086111.7741247.85697,680111.30626,793109.5600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด102,63350,12848.8426,68053.224,397475,104108.054,069436,544107.293,6833.591,90951.8335237,979107.8930132,322107.3800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565