DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เชียงใหม่46,05229,71264.5215,04450.632,662287,231107.902,490266,448107.012920.6314951.03333,596108.97283,012107.5700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ลำพูน13,4087,56556.424,17155.1468975,077108.9760665,787108.561791.3412871.51192,115111.32293,197110.2400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 ลำปาง22,55414,25863.228,00256.121,283140,576109.571,152125,771109.184401.9518942.95353,726106.46333,402103.0900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 แพร่13,3078,71465.484,69753.9079085,948108.7966672,107108.271130.857162.83121,345112.086663110.5000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 น่าน20,13615,51777.067,89350.871,372148,356108.131,259135,353107.51660.333553.038842105.257758108.2900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 พะเยา14,72911,65579.136,70657.541,075117,022108.86999108,548108.666924.7039356.79505,412108.24444,779108.6100.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เชียงราย48,42527,80257.4115,25854.882,179236,319108.452,016217,000107.641,4873.0782855.6814616,061110.0115516,816108.4900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 แม่ฮ่องสอน12,9409,59374.134,66248.6080085,387106.7377482,241106.253442.6615143.90293,101106.93363,737103.8100.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด191,551124,81665.1666,43353.2210,8501,175,916108.389,9621,073,255107.733,6131.891,94453.8133236,198109.0333836,364107.5900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565