DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 อุตรดิตถ์16,60812,46875.077,89263.301,180129,809110.011,074117,241109.1612,13073.047,68263.331,129124,055109.881,039113,270109.0211,58169.737,41964.06947104,470110.32954104,858109.9110,70664.466,71262.69945103,393109.41917100,011109.06
 ตาก36,66326,32471.8014,27054.212,359254,431107.862,087223,807107.2426,25071.6014,59355.592,169233,232107.532,048218,449106.6624,07965.6813,09954.401,900204,993107.891,732185,886107.3222,22260.6111,86953.411,832197,249107.671,688180,492106.93
 สุโขทัย23,74617,02971.719,63156.561,590172,944108.771,512164,203108.6016,35768.889,38357.361,550169,490109.351,397151,862108.7116,14367.989,37458.071,476161,402109.351,318143,552108.9215,34064.608,76957.161,458159,728109.551,370148,888108.68
 พิษณุโลก31,95924,54076.7914,69459.882,216240,342108.462,176235,538108.2423,79174.4414,23859.852,150232,319108.061,987213,849107.6222,04968.9913,89863.031,976215,377109.001,821197,866108.6620,09062.8612,16860.571,854201,256108.551,678181,048107.90
 เพชรบูรณ์44,37327,89562.8614,37251.522,264245,847108.592,062222,077107.7029,43866.3414,78350.222,384257,594108.052,116227,568107.5528,04163.1914,51651.772,157233,091108.061,894203,685107.5420,53446.2810,67551.991,431154,582108.021,244133,345107.19
 รวมทั้งหมด153,349108,25670.5960,85956.229,6091,043,373108.588,911962,866108.05107,96670.4160,67956.209,3821,016,690108.378,587924,998107.72101,89366.4558,30657.228,456919,333108.727,719835,847108.2888,89257.9750,19356.477,520816,208108.546,897743,784107.84
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564