DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สงขลา71,81154,49475.8934,03862.465,111553,751108.344,825518,849107.5354,62376.0634,95964.005,030545,869108.524,693505,992107.8252,62173.2834,04964.714,765517,347108.574,425477,345107.8746,31664.5030,31765.464,033438,234108.663,820411,522107.73
 สตูล22,89419,58285.5310,16751.921,903203,089106.721,723183,429106.4619,59685.5910,34952.811,833197,098107.531,625174,375107.3117,90078.199,27051.791,614172,061106.611,468156,153106.3717,03074.399,38655.111,491160,568107.691,349144,713107.27
 ตรัง32,65925,20477.1713,83554.892,339252,174107.812,250239,977106.6624,27474.3313,40255.212,228241,038108.192,168232,979107.4620,89463.9811,92957.091,782191,918107.701,687181,396107.5319,34959.2510,90956.381,741186,452107.091,574169,250107.53
 พัทลุง26,18121,04580.3812,67660.232,037222,082109.021,929209,453108.5820,98480.1512,90361.491,925210,666109.441,877203,053108.1819,48874.4412,28963.061,732190,345109.901,713185,769108.4518,33070.0111,59463.251,605175,275109.211,585171,679108.31
 ปัตตานี57,57047,15081.9031,28266.354,161444,289106.773,926416,895106.1949,03885.1830,92663.074,159441,862106.244,011423,957105.7041,98972.9427,19664.773,512373,628106.393,361356,197105.9829,27650.8517,48459.722,113223,903105.962,030213,429105.14
 ยะลา41,88234,60482.6219,75857.102,827299,311105.882,757291,028105.5635,80585.4920,63357.632,897307,966106.312,797294,406105.2631,26974.6618,74259.942,476263,916106.592,353248,841105.7522,24253.1113,43760.411,798190,079105.721,665174,865105.02
 นราธิวาส59,30446,03677.6324,54253.313,775400,393106.063,600379,773105.4948,98882.6025,94852.973,887411,122105.773,674386,919105.3141,64670.2222,97355.163,167335,446105.922,993316,923105.8933,78656.9717,86552.882,715285,149105.032,476259,837104.94
 รวมทั้งหมด312,301248,11579.45146,29858.9622,1532,375,089107.2121,0102,239,404106.59253,30881.11149,12058.8721,9592,355,621107.2720,8452,221,681106.58225,80772.30136,44860.4319,0482,044,661107.3418,0001,922,624106.81186,32959.66110,99259.5715,4961,659,660107.1014,4991,545,295106.58
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564