DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครศรีธรรมราช82,36556,78268.9435,53162.575,014544,251108.554,649501,886107.9657,08869.3135,57262.314,915533,375108.524,545490,928108.0149,34959.9232,12865.103,720405,470109.003,469376,463108.5245,57255.3329,44564.613,600392,373108.993,378365,600108.23
 กระบี่30,32625,86285.2818,95673.302,436265,322108.922,306250,261108.5326,64287.8519,58173.502,486269,588108.442,406260,302108.1925,88485.3519,65975.952,377259,065108.992,283247,705108.5021,95272.3916,53975.341,949212,289108.921,886204,225108.28
 พังงา13,79810,95279.377,50368.511,011110,650109.451,040113,198108.849,67470.116,52967.4979086,563109.5776183,358109.548,28660.055,49766.3467273,670109.6363769,644109.337,70855.865,16767.0370877,390109.3162668,095108.78
 ภูเก็ต12,5637,27057.875,01869.0276083,198109.4764169,651108.666,26349.854,18566.8253358,453109.6742846,252108.075,49143.713,75268.3347451,779109.2438341,452108.235,06140.283,26464.4948252,522108.9742545,616107.33
 สุราษฎร์ธานี54,05837,70669.7524,41364.753,317362,316109.233,164342,951108.3935,20765.1323,22965.983,007327,325108.852,864310,037108.2529,33454.2619,24165.592,245244,429108.882,071224,969108.6324,93546.1315,81163.411,803196,544109.011,658179,721108.40
 ระนอง8,4906,26073.734,35569.5750154,781109.3449353,508108.546,00170.684,02467.0653558,382109.1350955,222108.494,63554.593,21069.2633436,510109.3131533,910107.654,13848.742,67364.6034237,376109.2932234,998108.69
 ชุมพร24,42617,36871.1011,29365.021,672183,376109.671,526166,106108.8516,40567.1610,76465.611,333145,618109.241,272138,144108.6013,33254.588,66865.02924100,374108.6388796,252108.5111,41546.737,19763.0589497,231108.7686493,585108.32
 รวมทั้งหมด226,026162,20071.76107,06966.0114,7111,603,894109.0313,8191,497,561108.37157,28069.58103,88466.0513,5991,479,304108.7812,7851,384,243108.27136,31160.3192,15567.6110,7461,171,297109.0010,0451,090,395108.55120,78153.4480,09666.329,7781,065,725108.999,159991,840108.29
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564