DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ศรีสะเกษ75,79259,40278.3841,90370.545,513611,721110.965,223576,556110.3957,13375.3840,91571.615,180575,864111.174,887539,981110.4952,01868.6336,59370.354,490500,964111.574,220467,888110.8741,53254.8028,19967.903,557394,100110.803,356369,602110.13
 อุบลราชธานี97,58267,18068.8441,55461.855,812630,803108.535,726618,956108.1070,21071.9544,17562.925,775627,132108.595,623608,862108.2867,16768.8342,45963.215,435593,247109.155,324578,412108.6462,68364.2440,80665.105,148561,876109.145,096554,103108.73
 ยโสธร24,22220,03682.7211,89059.341,928210,675109.271,900206,327108.5920,85886.1112,40159.452,013220,582109.581,948211,505108.5819,25179.4812,36964.251,834202,068110.181,693185,647109.6618,94478.2112,17764.281,849202,842109.701,732188,817109.02
 อำนาจเจริญ19,22316,83987.6011,27966.981,566170,067108.601,495162,104108.4316,64486.5810,74564.561,545168,240108.891,470160,550109.2213,88172.219,06365.291,163128,081110.131,057115,814109.5711,12557.877,15164.28995109,038109.5990098,175109.08
 มุกดาหาร19,07213,68571.758,17359.721,241135,087108.851,208130,954108.4113,12168.807,84059.751,136123,106108.371,078116,351107.939,75251.135,81559.6368374,477109.0471277,465108.809,55550.105,99262.7177984,614108.6274680,965108.53
 รวมทั้งหมด235,891177,14275.09114,79964.8116,0601,758,353109.4915,5521,694,897108.98177,96675.44116,07665.2215,6491,714,924109.5915,0061,637,249109.11162,06968.71106,29965.5913,6051,498,837110.1713,0061,425,226109.58143,83960.9894,32565.5812,3281,352,470109.7111,8301,291,662109.19
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564