DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บึงกาฬ21,97417,36279.018,81150.751,656178,285107.661,507160,693106.6317,43279.338,67549.761,609171,363106.501,463154,744105.7715,26569.478,45155.361,333143,874107.931,238132,891107.3411,50652.365,63849.001,106117,108105.88993105,072105.81
 หนองบัวลำภู27,30722,96784.1116,28570.912,091228,336109.202,042222,813109.1221,18077.5615,25372.021,860204,169109.771,800196,274109.0422,20281.3116,29673.401,917210,204109.651,868204,606109.5318,63968.2613,84474.271,672183,818109.941,615176,817109.48
 อุดรธานี75,28754,44372.3133,94762.354,971540,896108.814,797520,572108.5255,16873.2833,93261.514,909535,386109.064,725512,771108.5249,49965.7531,23963.114,248463,023109.004,029437,301108.5435,31846.9121,75961.612,843307,042108.002,646285,333107.84
 เลย32,94322,99569.8011,61050.492,019216,905107.431,879201,008106.9824,60874.7012,14749.362,222237,572106.922,022215,688106.6722,55868.4811,33350.241,820196,283107.851,746187,421107.3420,21861.3710,49851.921,675180,210107.591,576168,651107.01
 หนองคาย24,07119,75282.0614,03471.051,806197,764109.501,705185,891109.0318,93378.6513,60371.851,655182,006109.971,517166,286109.6217,85874.1913,25474.221,542170,040110.271,493164,198109.9812,61752.428,70969.031,108121,112109.311,005110,045109.50
 สกลนคร59,30335,43059.7418,51252.252,939315,874107.482,779297,521107.0636,58861.7019,72653.912,992322,428107.762,822302,622107.2432,04654.0417,48054.552,459267,960108.972,230241,303108.2128,59948.2315,57654.462,155233,547108.371,960211,060107.68
 นครพนม35,85026,70674.4918,07167.672,408261,865108.752,188237,642108.6126,49073.8918,13368.452,493270,986108.702,190237,292108.3524,79769.1717,53170.702,227243,189109.201,942211,431108.8719,65154.8112,83665.321,665180,334108.311,487160,929108.22
 รวมทั้งหมด276,735199,65572.15121,27060.7417,8901,939,925108.4416,8971,826,140108.07200,39972.42121,46960.6117,7401,923,910108.4516,5391,785,677107.97184,22566.57115,58462.7415,5461,694,573109.0014,5461,579,151108.56146,54852.9688,86060.6412,2241,323,171108.2411,2821,217,907107.95
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564