DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สมุทรปราการ39,69027,05368.1615,66057.892,786300,122107.732,521271,523107.7025,59264.4815,35259.992,523273,379108.352,275244,692107.5620,78252.3612,83761.771,935209,381108.211,756189,685108.0215,06037.948,45356.131,434153,889107.311,239132,455106.90
 ชลบุรี49,32332,22065.3219,74561.283,524381,230108.183,275353,030107.8030,35561.5418,88462.213,425372,625108.803,101334,872107.9926,45153.6316,87563.802,707295,970109.342,482269,171108.4519,84840.2412,25061.721,901206,861108.821,729187,481108.43
 ระยอง31,88421,44267.2514,92569.612,301251,014109.092,193238,217108.6319,91662.4614,06870.641,985216,372109.001,942211,243108.7816,55551.9211,77071.101,569171,124109.071,427154,850108.5112,96940.688,97769.221,247135,593108.741,109119,700107.94
 จันทบุรี21,17314,21167.128,41159.191,405151,266107.661,339143,237106.9714,40068.018,61159.801,440154,833107.521,330143,095107.5912,67159.858,01263.231,050113,480108.08960102,923107.2110,45049.366,33060.57925100,079108.1978484,353107.59
 ตราด9,9477,78178.224,72760.7579286,471109.1872077,910108.217,38074.194,25157.6070276,257108.6363468,303107.735,95959.913,57860.0449053,579109.3446350,182108.384,99850.252,91258.2637340,578108.7938341,609108.64
 ฉะเชิงเทรา29,39922,96578.1114,95165.102,370260,503109.922,286249,327109.0722,07175.0714,14964.112,165237,790109.832,155235,544109.3017,51959.5911,27664.361,652180,183109.071,568170,151108.5112,92843.978,07762.481,179127,196107.881,139122,449107.51
 ปราจีนบุรี25,38519,77577.9012,18261.601,902208,480109.611,730188,274108.8319,81578.0612,35662.361,788195,699109.451,637177,760108.5916,83066.3010,71863.681,466160,134109.231,352146,501108.3613,09451.587,90960.401,107120,387108.751,015110,075108.45
 สระแก้ว27,74021,99679.2914,86667.592,090230,241110.162,001219,769109.8322,80582.2115,37567.422,092230,441110.151,956214,230109.5221,46777.3914,92469.521,967217,753110.701,826201,533110.3719,09568.8412,84067.241,785196,522110.101,638178,705109.10
 รวมทั้งหมด234,541167,44371.39105,46762.9917,1701,869,327108.8716,0651,741,287108.39162,33469.21103,04663.4816,1201,757,396109.0215,0301,629,739108.43138,23458.9489,99065.1012,8361,401,604109.1911,8341,284,996108.59108,44246.2467,74862.479,9511,081,105108.649,036976,827108.10
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564