DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี35,43028,54380.5618,44864.632,829311,549110.132,684293,074109.1926,40574.5317,39865.892,502273,884109.472,364256,781108.6224,62069.4916,96768.922,236244,923109.542,216240,785108.6619,53355.1312,87765.921,806196,742108.941,725187,066108.44
 กาญจนบุรี35,76627,90678.0216,36858.652,821305,620108.342,590278,917107.6927,95178.1516,08257.542,823303,955107.672,646282,864106.9025,27570.6715,36360.782,402259,558108.062,222239,068107.5923,56265.8814,89363.212,390257,789107.862,237240,373107.45
 สุพรรณบุรี32,26128,17187.3218,30864.992,781305,476109.842,576281,338109.2228,01186.8318,32465.422,724299,381109.902,495272,568109.2527,75386.0318,73567.512,710297,941109.942,469270,678109.6325,07377.7216,68966.562,479272,364109.872,320253,568109.30
 นครปฐม33,51227,52682.1417,07962.052,845308,412108.402,770300,324108.4227,51282.1017,07262.052,825307,808108.962,774301,139108.5623,11068.9614,75763.862,241245,003109.332,245244,432108.8817,95653.5811,08461.731,757191,882109.211,726187,309108.52
 สมุทรสาคร16,47911,07267.197,31466.06965107,363111.26915100,697110.059,72359.006,45666.4076584,968111.0764971,373109.978,59852.185,35162.2462869,579110.7955961,119109.347,61546.214,76262.5358063,299109.1452056,817109.26
 สมุทรสงคราม6,1164,96381.153,11862.8248953,613109.6443947,967109.264,88279.823,19765.4948552,778108.8241945,684109.034,46573.012,97366.5838742,418109.6137240,520108.923,47956.882,29365.9128631,312109.4829231,645108.37
 เพชรบุรี20,39316,23579.6110,97767.611,501165,868110.501,430156,367109.3515,80277.4910,65867.451,435158,030110.131,371150,244109.5914,85772.859,93866.891,341147,838110.241,254136,940109.2013,98368.579,20165.801,263138,930110.001,155125,996109.09
 ประจวบคีรีขันธ์21,41515,96774.5610,09463.221,565172,389110.151,517165,715109.2415,48872.3210,00064.571,500164,137109.421,351147,383109.0913,85364.699,19866.401,251137,330109.781,165127,224109.2112,54958.608,16565.061,206132,171109.591,099119,486108.72
 รวมทั้งหมด201,372160,38379.65101,70663.4115,7961,730,290109.5414,9211,624,399108.87155,77477.3699,18763.6715,0591,644,941109.2314,0691,528,036108.61142,53170.7893,28265.4513,1961,444,590109.4712,5021,360,766108.84123,75061.4579,96464.6211,7671,284,489109.1611,0741,202,260108.57
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564