DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นนทบุรี29,54810,62335.956,16558.03954104,346109.3890798,765108.899,11930.865,37258.9169175,427109.1662467,896108.817,55925.584,36457.7358263,837109.6953958,469108.485,68519.243,06053.8342346,336109.5443847,451108.34
 ปทุมธานี47,68427,78258.2617,81764.132,763302,452109.472,660289,260108.7426,99156.6017,91766.382,526276,297109.382,502271,675108.5821,81845.7614,49066.412,037222,952109.452,045222,756108.9317,01635.6810,86863.871,574171,660109.061,561169,453108.55
 พระนครศรีอยุธยา30,85416,50753.507,99248.421,490158,258106.211,424150,120105.4216,13652.307,84348.611,494158,624106.171,336141,123105.6312,40340.206,06748.9291396,789106.0174578,710105.659,63731.234,40245.6870674,982106.2160263,136104.88
 อ่างทอง10,2668,50882.885,06059.4783491,320109.5082389,349108.578,38681.694,95259.0577684,517108.9178785,410108.538,03578.274,92661.3172980,316110.1772378,663108.806,23160.703,45655.4657162,556109.5655459,753107.86
 ลพบุรี25,72017,03066.219,06853.251,541167,926108.971,439155,193107.8516,96565.969,09453.601,379150,183108.911,291138,836107.5415,86161.678,26452.101,306141,531108.371,306140,576107.6413,41952.177,27854.241,132122,813108.491,069115,533108.08
 สิงห์บุรี7,4595,95479.823,64661.2457663,518110.2753958,691108.895,83678.243,47359.5157562,997109.5651155,276108.175,15769.143,13660.8148052,862110.1343146,398107.654,67162.622,80760.0944949,426110.0839742,933108.14
 สระบุรี23,52313,60557.846,45747.461,395147,857105.991,298137,328105.8013,25556.356,25647.201,305138,522106.151,201125,689104.6511,05346.995,49249.69999105,791105.9088093,238105.959,23539.264,52949.0489893,974104.6575779,480104.99
 นครนายก10,3907,73374.433,82049.4071277,940109.4769374,790107.927,88175.854,14652.6174781,233108.7566772,248108.326,71264.603,44351.3059764,561108.1451355,374107.945,88856.672,73246.4052556,400107.4345448,902107.71
 รวมทั้งหมด185,444107,74258.1060,02555.7110,2651,113,617108.499,7831,053,496107.69104,56956.3959,05356.479,4931,027,800108.278,919958,153107.4388,59847.7850,18256.647,643828,639108.427,182774,184107.8071,78238.7139,13254.526,278678,147108.025,832626,641107.45
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564