DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ชัยนาท12,4509,91779.655,34153.86957103,764108.4389997,073107.9810,33883.045,63154.471,011110,032108.83989106,732107.929,81678.845,67257.78920100,647109.4086393,647108.518,49868.264,98458.6572378,827109.0372678,286107.83
 นครสวรรค์36,44531,28285.8321,48668.683,255357,482109.833,079336,070109.1531,91687.5722,36270.073,316364,453109.913,073336,041109.3530,52883.7621,88271.683,141346,892110.442,929321,235109.6729,35880.5521,84174.402,966327,905110.552,894318,024109.89
 อุทัยธานี14,01112,05486.037,91965.701,244136,872110.031,139124,457109.2712,11086.438,21667.841,268139,196109.781,129123,198109.1211,51582.198,22571.431,151126,997110.341,065116,938109.8010,28173.386,96067.701,034113,531109.80951104,246109.62
 กำแพงเพชร28,83622,21477.0412,92358.182,136232,192108.701,948210,636108.1322,66878.6113,41259.172,190238,118108.731,985213,979107.8020,34170.5412,87163.281,745191,280109.621,641178,554108.8118,52164.2311,01259.461,700185,079108.871,533165,314107.84
 พิจิตร19,21215,57181.058,40653.981,637177,328108.321,420153,708108.2515,56181.008,58055.141,624175,680108.181,399151,428108.2414,00772.917,93156.621,407153,601109.171,233134,765109.3013,11468.267,42856.641,267137,943108.871,211130,754107.97
 รวมทั้งหมด110,95491,03882.0556,07561.609,2291,007,638109.188,485921,944108.6692,59383.4558,20162.869,4091,027,479109.208,575931,378108.6286,20777.7056,58165.638,364919,417109.937,731845,139109.3279,77271.9052,22565.477,690843,285109.667,315796,624108.90
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564