DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เชียงใหม่57,05742,89275.1721,48050.084,001433,368108.313,868415,817107.5048,85285.6224,63550.434,669501,357107.384,467477,159106.8246,95082.2924,01451.154,381471,641107.664,146444,280107.1647,56783.3724,70351.934,538489,416107.854,295459,935107.09
 ลำพูน15,93312,09975.946,42553.101,196129,897108.611,129121,518107.6311,72973.616,55155.851,110120,639108.681,095118,245107.9910,72667.325,96255.58964105,513109.45938101,854108.599,25258.075,18256.0186293,689108.6983190,028108.34
 ลำปาง26,51319,38073.1010,92956.391,933211,920109.631,771192,025108.4320,64077.8511,35455.011,921209,929109.281,769192,030108.5519,04371.8310,81656.801,823201,308110.431,643180,394109.8017,61366.4310,06257.131,655181,921109.921,534168,002109.52
 แพร่15,79612,00676.016,79256.571,139124,569109.371,095119,055108.7312,26877.676,71754.751,142123,504108.151,072115,697107.9310,39265.795,94957.2584893,532110.3085794,250109.989,04157.245,05255.8874881,240108.6171176,809108.03
 น่าน23,34018,09477.529,35751.711,635176,996108.251,489160,031107.4818,05277.349,84854.551,570170,645108.691,408152,731108.4716,64471.319,24655.551,480160,933108.741,313142,042108.1816,38870.218,69753.071,523164,974108.321,362146,940107.89
 พะเยา17,39413,92880.078,14258.461,259137,186108.961,204130,518108.4014,80085.098,34856.411,342146,208108.951,281138,647108.2313,50877.667,97759.051,177128,612109.271,137123,724108.8212,35671.046,97156.421,137124,031109.091,095118,695108.40
 เชียงราย56,48237,55766.4919,57652.123,063330,069107.762,919312,562107.0839,41969.7920,89653.013,298353,389107.153,082328,804106.6934,30160.7318,92055.162,555277,162108.482,406260,749108.3733,85359.9418,55954.822,950320,538108.662,786300,939108.02
 แม่ฮ่องสอน15,21411,57676.095,83150.371,116119,230106.841,003106,055105.7411,96478.646,24952.231,061112,936106.441,017107,335105.5411,15973.355,85052.42941101,128107.4793899,758106.3511,18973.545,86152.38996106,907107.341,002106,337106.12
 รวมทั้งหมด227,729167,53273.5788,53252.8415,3421,663,235108.4114,4781,557,581107.58177,72478.0494,59853.2316,1131,738,607107.9015,1911,630,648107.34162,72371.4588,73454.5314,1691,539,829108.6813,3781,447,051108.17157,25969.0685,08754.1114,4091,562,716108.4513,6161,467,685107.79
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564