DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 สงขลา77,89957,66474.0235,13960.945,552599,550107.995,136551,583107.4056,11372.0335,30862.924,869525,785107.994,597494,239107.5157,92674.3635,57361.415,263570,600108.424,846521,051107.5253,36768.5132,86761.594,773516,974108.314,500483,962107.55
 สตูล40,38731,07876.9515,55150.042,817300,704106.752,658282,624106.3329,07271.9814,87551.172,254240,275106.602,140227,815106.4628,16069.7314,01249.762,222236,932106.632,141227,762106.3827,43967.9413,02847.482,490264,413106.192,396253,938105.98
 ตรัง35,91829,15681.1716,32455.992,780301,778108.552,614281,968107.8727,51376.6015,62556.792,395259,429108.322,255241,815107.2424,98169.5513,97555.942,131231,246108.521,936208,268107.5825,25470.3113,07451.772,275243,498107.032,104224,296106.60
 พัทลุง28,66721,03773.3812,00057.041,977214,577108.541,814196,143108.1320,90572.9211,90756.961,835198,846108.361,662179,850108.2120,98873.2112,17858.021,947211,933108.851,736187,351107.9220,11170.1511,18355.611,889204,100108.051,597171,644107.48
 ปัตตานี57,57744,01176.4427,92163.444,092436,553106.683,894414,403106.4245,22178.5430,74667.993,804404,533106.343,690391,512106.1044,23376.8230,21268.303,736398,366106.633,655388,909106.4046,16380.1829,96364.913,962419,243105.823,798400,592105.47
 ยะลา42,33031,66374.8017,07853.942,891305,189105.572,669280,780105.2031,66674.8118,56058.612,654280,864105.832,422254,715105.1733,56279.2919,30857.532,965315,682106.472,698285,299105.7432,83477.5718,63056.742,816298,827106.122,576271,186105.27
 นราธิวาส102,39981,57879.6743,03852.767,239762,680105.367,289769,564105.5882,98981.0445,19454.466,762712,805105.416,689705,899105.5379,88478.0142,82153.606,730714,708106.206,193655,870105.9179,61877.7540,47550.846,722712,642106.026,362668,544105.08
 รวมทั้งหมด385,177296,18776.90167,05156.4027,3482,921,031106.8126,0742,777,065106.51293,47976.19172,21558.6824,5732,622,537106.7223,4552,495,845106.41289,73475.22168,07958.0124,9942,679,467107.2023,2052,474,510106.64284,78673.94159,22055.9124,9272,659,697106.7023,3332,474,162106.04
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562