DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 นครศรีธรรมราช90,40959,48565.8035,78560.165,200564,507108.564,981539,041108.2256,70362.7234,77961.344,229459,965108.763,940426,537108.2652,05157.5731,23960.023,969432,182108.893,713403,516108.6854,66360.4631,36257.374,601499,420108.554,250459,366108.09
 กระบี่29,91823,01976.9415,59867.762,167235,962108.891,990215,507108.2921,15170.7015,50173.291,634176,862108.241,524163,882107.5323,16977.4415,92168.722,069226,565109.501,832199,190108.7321,25171.0314,18766.761,828196,104107.281,631174,375106.91
 พังงา15,45711,49574.377,57465.891,097120,348109.711,034112,491108.7910,43567.517,23069.2979487,018109.5981888,595108.319,59362.066,10263.6179087,026110.1674381,203109.2910,18465.896,62765.0780787,575108.5274379,912107.55
 ภูเก็ต14,7418,14755.275,31565.24972107,746110.85950103,929109.407,20048.844,77466.3152557,446109.4252056,913109.456,99947.484,43363.3468675,965110.7466172,732110.036,54744.413,80858.1666773,125109.6360467,054111.02
 สุราษฎร์ธานี60,18340,12366.6724,07560.003,657397,178108.613,348362,537108.2839,42465.5124,99563.403,371365,067108.302,977321,447107.9836,41060.5022,11360.732,998326,945109.052,687290,248108.0236,55160.7320,77156.833,228348,578107.992,885308,749107.02
 ระนอง9,1415,64561.753,53362.5960866,642109.6157862,757108.585,95365.123,84864.6447251,901109.9652256,661108.556,40670.084,10564.0859665,521109.9361967,401108.895,79363.373,65663.1156862,258109.6157562,484108.67
 ชุมพร26,85517,28364.3610,35559.911,592173,619109.061,445156,620108.3917,61865.6011,01162.501,430155,411108.681,290139,069107.8115,98659.539,78061.181,251136,771109.331,166126,896108.8317,05863.5210,15359.521,499163,168108.851,394150,124107.69
 รวมทั้งหมด246,704165,19766.96102,23561.8915,2931,666,002108.9414,3261,552,882108.40158,48464.24102,13864.4512,4551,353,670108.6811,5911,253,104108.11150,61461.0593,69362.2112,3591,350,975109.3111,4211,241,186108.68152,04761.6390,56459.5613,1981,430,228108.3712,0821,302,064107.77
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562