DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ศรีสะเกษ81,55156,60069.4037,79666.785,131562,338109.604,894533,242108.9653,26765.3235,72667.074,256465,436109.364,051441,314108.9452,31764.1533,48164.004,501493,164109.574,189457,611109.2446,71257.2829,47163.093,892424,365109.043,628394,600108.77
 อุบลราชธานี106,08472,75568.5846,05863.316,464704,299108.966,231675,755108.4572,99568.8147,03764.445,674618,768109.055,498595,911108.3970,25266.2244,78163.745,953652,659109.645,695620,749109.0068,98965.0344,11763.955,779629,939109.005,550602,392108.54
 ยโสธร26,50421,13379.7411,05152.292,019217,436107.691,927206,352107.0821,72981.9811,18851.492,019217,257107.611,883202,047107.3020,38676.9210,90853.511,829198,416108.481,742188,939108.4620,88378.7911,00252.682,093224,607107.311,915204,076106.57
 อำนาจเจริญ20,06316,84383.959,90958.831,623175,484108.121,564167,216106.9217,32986.3710,42360.151,579170,293107.851,548165,069106.6315,41076.818,68956.391,390150,612108.351,360145,940107.3114,89974.268,22555.211,377148,843108.091,304140,112107.45
 มุกดาหาร20,83913,29963.827,25354.541,173127,599108.781,042112,682108.1412,77061.286,37649.93990104,704105.7692697,973105.8012,85861.706,67251.891,065115,152108.12976104,696107.2712,42459.626,44851.901,041113,072108.62998107,306107.52
 รวมทั้งหมด255,041180,63070.82112,06762.0416,4101,787,156108.9115,6581,695,247108.27178,09069.83110,75062.1914,5181,576,458108.5913,9061,502,314108.03171,22367.14104,53161.0514,7381,610,003109.2413,9621,517,935108.72163,90764.2799,26360.5614,1821,540,826108.6513,3951,448,486108.14
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562