DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 บึงกาฬ23,86117,26172.347,60244.041,579166,357105.361,516159,563105.2517,91575.087,33540.941,503158,086105.181,444151,857105.1615,95266.856,55841.111,299137,812106.091,227128,367104.6216,15767.716,67841.331,523159,833104.951,310136,741104.38
 หนองบัวลำภู27,82522,18079.7114,12663.692,034222,407109.341,950212,319108.8821,80578.3613,68262.751,884204,943108.781,777191,409107.7120,43473.4412,38860.621,705184,346108.121,617174,597107.9819,46669.9611,54459.301,722185,987108.011,622174,156107.37
 อุดรธานี86,69859,71968.8835,80959.965,264571,707108.615,107550,404107.7762,49772.0936,78358.865,434586,833107.995,269567,425107.6960,92470.2736,12359.295,176562,462108.674,979537,510107.9659,16868.2535,12959.375,369582,246108.455,178557,973107.76
 เลย35,90027,72377.2213,39148.302,557273,368106.912,351250,666106.6228,18478.5112,81345.462,412255,434105.902,272240,217105.7327,48776.5712,78846.522,308247,924107.422,098224,591107.0526,92374.9912,51946.502,334249,557106.922,148228,027106.16
 หนองคาย26,68418,92670.9311,49160.721,809196,855108.821,628176,893108.6617,73866.4710,89561.421,509163,256108.191,356146,534108.0616,34861.279,98461.071,360148,670109.321,242135,261108.9116,65762.4210,12760.801,477161,828109.571,386150,451108.55
 สกลนคร66,33341,41062.4323,00555.553,267352,740107.972,999322,206107.4441,71862.8923,21855.653,146339,254107.842,847304,952107.1139,30959.2621,25354.073,154341,534108.292,937316,230107.6739,50259.5520,63552.243,366363,369107.953,166338,342106.87
 นครพนม72,50058,15580.2137,32164.185,311576,189108.495,087550,831108.2856,07577.3435,97064.154,769516,095108.224,417475,758107.7155,31976.3034,52062.404,933538,966109.264,609501,164108.7450,81870.0930,66160.334,502488,051108.414,275461,087107.86
 รวมทั้งหมด339,801245,37472.21142,74558.1721,8212,359,623108.1420,6382,222,882107.71245,93272.38140,69657.2120,6572,223,901107.6619,3822,078,152107.22235,77369.39133,61456.6719,9352,161,714108.4418,7092,017,720107.85228,69167.30127,29355.6620,2932,190,871107.9619,0852,046,777107.25
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562