DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 ราชบุรี41,12831,64376.9420,44064.603,111339,737109.212,944319,700108.5930,07773.1319,01863.232,682292,892109.212,666289,775108.6930,01772.9818,50661.652,792306,817109.892,748298,496108.6228,88570.2317,29359.872,796303,727108.632,680288,584107.68
 กาญจนบุรี72,37359,51382.2334,87358.606,012650,554108.215,734616,532107.5258,33680.6033,13456.805,408582,992107.805,123548,117106.9956,35577.8732,37957.465,535603,369109.015,148557,458108.2956,43477.9831,12755.165,717614,941107.565,239560,809107.05
 สุพรรณบุรี36,80129,43279.9816,57356.312,865311,996108.902,745296,015107.8429,23079.4315,62353.452,643281,654106.572,430257,358105.9128,38377.1315,65955.172,614282,653108.132,418259,508107.3227,56574.9014,30851.912,685286,638106.762,451259,058105.69
 นครปฐม41,58932,12877.2519,82561.713,256354,132108.763,026326,468107.8932,48178.1019,74760.803,251352,526108.443,034326,875107.7432,10777.2020,51163.883,294361,417109.722,938319,765108.8430,75773.9518,13258.953,229348,395107.902,832303,880107.30
 สมุทรสาคร19,90013,73569.028,52162.041,712187,273109.391,462159,171108.8713,44067.548,69664.701,542168,875109.521,399152,279108.8512,61663.407,99763.391,461160,935110.151,353147,799109.2412,64363.537,61960.261,537168,201109.431,406152,456108.43
 สมุทรสงคราม6,8785,41778.763,75869.3758564,197109.7453157,952109.145,49979.953,82669.5854359,662109.8753958,778109.055,64382.043,82467.7756362,230110.5357662,996109.374,90371.293,30767.4548152,724109.6148552,944109.16
 เพชรบุรี22,94518,16679.1711,59763.841,687183,448108.741,597172,630108.1017,74577.3411,61065.431,532166,997109.011,440156,405108.6117,23075.0910,95763.591,540168,808109.621,499164,499109.7417,22575.0711,12064.561,602175,425109.501,436156,159108.75
 ประจวบคีรีขันธ์24,85519,02876.5612,11663.671,897208,366109.841,821198,663109.1018,46674.2911,60362.831,640180,635110.141,545169,039109.4118,18473.1611,61963.901,727191,323110.781,622177,779109.6016,81067.6310,53662.681,697186,270109.761,489162,378109.05
 รวมทั้งหมด266,469209,06278.46127,70361.0821,1252,299,703108.8619,8602,147,131108.11205,27477.03123,25760.0519,2412,086,233108.4318,1761,958,626107.76200,53575.26121,45260.5619,5262,137,552109.4718,3021,988,300108.64195,22273.26113,44258.1119,7442,136,321108.2018,0181,936,268107.46
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562